Skip to main content

A Guide to East Asian Studies

Research Guide for East Asian Studies

East Asian Library Monthly New Books

NEW BOOKS ADDED IN MAY 2017

CHINESE

BP20 .L43 Li bai bi du.;礼拜必读.

BP50 .W37 1992 Yisilan jiao shi /;伊斯兰教史 /

BP63.C5 M25 1983 Zhongguo Yisilan jiao pai yu men huan zhi du shi lue /;中国伊斯兰教派与门宦制度史略 /

BP63.C5 M527 2000 Zhongguo Yisilan jiao jian shi /;中国伊斯兰教简史 /

BP104.3 1987 Zhong wen yi jie Gulan jing.;中文譯解古蘭經.

BP104.32 1981 Gulan jing wen xuan :;古兰经文选 :

BP163 .B53 1993 Bi jiao zong jiao :;比较宗教 :

BP173.75 .Y45 1991 Yisilan jiao yu jing ji yan jiu wen ji /;伊斯兰教与经济硏究文集 /

BP187.3 .T53 1994 Zhongguo Musilin chao jin ji shi /;中国穆斯林朝觐纪实 /

BP187.65.C6 X52 1988 Xi'an qing zhen da si /;西安清真大寺 /

BP188.18.W65 S48 2002 Zhongguo qing zhen nü si shi /;中国清真女寺史 /

BQ6345.S532 D34 1994 Da jian fu si /;大荐福寺 /

DK855.5.D8 W36 1997 Donggan zu xing cheng fa zhan shi :;东干族形成发展史 :

DS731.M87 H83 1992 Hui zu ren wu zhi.;回族人物志.

DS731.M87 L34 1988 Hui zu shang ye shi /;回族商业史 /

DS731.M87 L35 1992 Zhongguo Hui zu she hui jing ji /;中国回族社会经济 /

DS731.M87 M33 1995 Hui zu /;回族 /

DS731.M87 Z464 1993 Zhongguo Hui zu /;中国回族 /

DS731.M87 Z47 1992 Zhongguo hui zu da ci dian /;中国回族大词典 /

DS754.25 .Q225 2016 Nan Ming shi /;南明史 /

DS755 .C423 2016 Wan Qing gai ge yu ge ming /;晚清改革与革命 /

DS763.63.R66 M33 2016 Ronglu yu wan Qing zheng ju =;荣禄与晚清政局 =

DS774 .S34 2016 Li shi de ben se :;历史的本色 :

DS793.F8 M45 1996 Min xi de cheng xiang miao hui yu cun luo wen hua /;閩西的城鄉廟會與村落文化 /

DS793.N6 X44 1988 Xi bei Hui min qi yi yan jiu zi liao hui bian /;西北回民起义研究资料汇编 /

DS793.S5 F44 1997 Shanxi hui zu shi /;陕西回族史 /

DS793.S5 M25 1997 Xin shi qi de Shanxi Huizu /;新时期的陝西回族 /

DS793.S5 Q45 1990 Qing dai Tongzhi nian jian Shanxi Hui min qi yi yan jiu /;清代同治年间陕西回民起义研究 /

DS793.S5 S44 1987 Shanxi Hui min qi yi zi liao /;陕西回民起义资料 /

DS793.S5 S5 1992 Shanxi Hui min qi yi shi /;陕西回民起义史 /

DS793.S5 T65 1993 Tongzhi nian jian Shanxi Hui min qi yi li shi diao cha ji lu /;同治年间陕西回民起义历史调查记录 /

DS796.S55 X545 1989 Xi'an jin gu :;西安今古 :

HC427.9 .Z64 2016 Zhonghua Renmin Gongheguo jing ji shi (1949-2012) =;中华人民共和国经济史(1949-2012) =

HN733 .C39 2016 Chang cheng nei wai :;长城内外 :

HQ684 .Z46 1992 Dang dai Zhongguo de hun yin /;当代中国的婚姻 /

HQ1767 .S599 2016 Xi yang jing li de Zhongguo yu fu nü :;「西洋镜」里的中国与妇女 :

HQ1767 .Z36 2016 Xin hai ge ming shi qi de fu nü she tuan =;辛亥革命时期的妇女社团 =

JA71 .Z86 2016 Di ren lun =;敌人论 =

ND1043.5 .S526 1999 Shi jiu shi ji Zhongguo shi jing feng qing :;十九世紀中國市井風情 :

NK4399.B58 B43 2003 Bian shi Qing dai min yao qing hua pan /;辨识清代民窑青花盘 /

NK4399.B58 L86 2005 Chuan tong tao ci qing hua zhuang shi /;传统陶瓷青花装饰 /

NK4399.B58 N56 2004 Zhongguo zao qi qing hua ci tu jian /;中国早期青花瓷图鉴 /

NK4399.B58 Z43 2001 Zhongguo Ming Qing qing hua ci qi tu lu /;中国明清青花瓷器图录 /

NK4565.5 .Q45 1999 Qing dai min yao ci qi /;清代民窑瓷噐 /

NK4566.J56 C44 2004 Jingdezhen tao ci wen hua gai lun =;景德镇陶瓷文化概论 =

NK4566.J56 D36 2004 Dang dai Jingde Zhen tao yi jing ying /;当代景德镇陶艺精英 /

NK4566.J56 Z46 2004 Jingdezhen tao ci xi su =;景德镇陶瓷习俗 =

PL2252 .G83 2016 1930 nian dai Zhongguo xian dai zuo jia qun luo yan jiu =;1930年代中国现代作家群落研究 =

PL2264 .Z4643 2016 Zhongguo wen xue shi gang.;中国文学史纲.

PL2265 .C6512 2016 Gelunbiya Zhongguo wen xue shi /;哥伦比亚中国文学史 /

PL2441 .W86 2016 Ai mei de xian dai xing zhui qiu :;暧昧的现代性追求 :

PL2695.M83 X7 2016 Mu dan ting yan jiu zi liao kao shi /;牡丹亭研究资料考释 /

PL2837.C467 A6 1995 Zhang Chengzhi wen xue zuo pin xuan ji.;张承志文学作品选集.

PL2837.H757 Z95 2016 Zhang Xian yan jiu zi liao /;张弦研究资料 /

PL2851.M38 Z95 2016 Zhou Meisen yan jiu zi liao /;周梅森研究资料 /

PL2857.E54 H8 1989 Hui fang feng qing lu =;回坊風情录 =

PL2857.E54 J43 1991 Jian nan de jiao bu /;艰难的脚步 /

PL2857.E54 M8 1991 Musilin zhi ge /;穆斯林之歌 /

PL2899.H205 Z7 2016 Hu Shiyan yan jiu zi liao /;胡石言研究资料 /

PL2924.C43 Z93 2016 Ye Zhaoyan yan jiu zi liao /;叶兆言研究资料 /

PL2931.5.I18 Z6 2016 Bi Feiyu yan jiu zi liao /;毕飞宇研究资料 /

TT920 .T36 2000 Tao yi ji fa =;陶艺技法 =

Z3108.L5 L59 2015 1872-1949 wen xue qi kan xin xi zong hui /;1872-1949 文学期刊信息总汇 /

JAPANESE

BJ1610 .E34 2016 Kindai kyōiku to "Fujokagami" no kenkyū /;近代教育と「婦女鑑」の研究 /

CT1836 .T78 2016 Tsuitōbun taizen =;追悼文大全 =

DS513 .G87 2016 Gurōbaru hisutorī to Higashi Ajia shi /;グローバルヒストリーと東アジア史 /

DS821 .N6895 2016 Nihon seikatsushi jiten /;日本生活史辞典 /

DS897.O815 M34 2016 Senba Ōsaka o kataritsugu :;船場大阪を語りつぐ :

GT1855 .Y36 2016 Burumā no nazo :;ブルマーの謎 :

GV199.83 .K63 1979 Kojima Usui zenshū /;小島烏水全集 /

GV1200 .N35 2016 Gendai gēmu zenshi :;現代ゲーム全史 :

HN730.Z9 P853 2016 Kōki kindai to kachi ishiki no hen'yō :;後期近代と価値意識の変容 :

ND1050 .I85 2016 Etoki Nihon bijutsu :;絵とき日本美術 :

NE1322 .H56 2016 Sensō to ukiyoe /;戦争と浮世絵 /

PL721.S8 K345 2016 Kaii o aruku /;怪異を歩 く /

PL747.87.H59 K87 2016 Gei no kashika o yomu :;ゲイの可視化を読む :

PL819.O8 Z722 2016 Yosano Hiroshi Akiko no shokan o meguru kōsatsu :;与謝野寬晶子の書簡をめぐる考察 :

PL845.B4 Z84 2016 Abe Kōbō to "Nihon" :;安部公房と「日本」 :

PL1171 .I84 2016 Kanji ga tsukutta Higashi Ajia :;漢字がつくった東アジア :

PN1993.5.K6 Y567 2016 Toransu nashonaru akushon eiga :;トランス/ナショナルアクション映画 :

PN1995.9.M6 M67 2016 Kaijū kara yomu sengo popyurā karuchā :;怪獣から読む戦後ポピュラー。カルチャー :

Z271.3.B65 N54 2016 Nihon no bukku kabā /;日本のブックカバー /

KOREAN

DS916.57 .Y835 2016 Tonggyŏng samjae :;동경 삼재 :

PL958.4 .K42534 2016 Sangch'ŏ wa ch'iyu /;상처 와 치유 /

PL958.6 .K4354 2016 P'unghwa wa kiŏk :;풍화 와 기억 :

PL958.7 .K45 2015 Munhak sahoehak ŭl wihayŏ /;문학 사회학 을 위하여 /

PL958.8 .K45 2016 Munhak ŭi moksori /;문학 의 목소리 /

PL967.4 .K425 2016 Han'guk sosŏl ŭi konggan ;한국 소설 의 공간

PL967.7 .K4 2015 Hwahae wa sarang :;화해 와 사랑 :

PL967.7 .K42 2016 Konggam ŭi pip'yŏng ŭl wihayŏ /;공감 의 비평 을 위하여 /

PL967.7 .K43 2016 Munhak kwa pip'yŏng ŭi kujo /;문학 과 비평 의 구조 /

PL967.7 .K434 2016 Sam ŭi hŏsang kwa sosŏl ŭi chinsil /;삶 의 허상 과 소설 의 진실 /

PL967.8 .C43 2016 Pŏryŏjin kanŭngsŏngdŭl ŭi segye :;버려진 가능성들 의 세계 :

PL992.62.K9 Z75 2016 Pak Kyŏng-ni wa Yi Ch'ŏng-jun /;박 경리 와 이 청준 /

PQ673 .K46 2016 Nubo romang yŏn'gu /;누보 로망 연구 /

_____________________________________________________________________

NEW BOOKS ADDED IN APRIL 2017

CHINESE

B5234.T356 A3 2016 Wo men san dai ren :;我們三代人 :

BL1802 .Y312 2016 Zhongguo she hui zhong de zong jiao :;中国社会中的宗教 :

BQ2057 .P56 Fa hua jing jiang yi /;法華經講義 /

DS556.45.C55 X825 2016 Yuenan Hua qiao shi /;越南华侨史 /

DS610.25.C5 L56 2016 Xinjiapo Malaixiya Hua qiao shi /;新加坡马来西亚华侨史 /

DS632.3.C5 L53 2016 Yinni Hua qiao shi /;印尼华侨史 /

DS666.C5 H83 2016 Feilübin Hua qiao shi /;菲律宾华侨史 /

DS731.Y5 L6312 2015 Wo de Liangshan xiong di :;我的凉山兄弟 :

DS754.14 .L55 2016 Qing dai she hui sheng huo shi /;清代社会生活史 /

DS773.23.M46 A3 2016 Meng Xianyi ri ji /;孟宪彝日记 /

DS777 .S88 2016 Sun Zhongshan yan jiu zong mu (1990-2015) /;孙中山研究综目 (1990-2015) /

DS777.533.E38 R55 2016 Riben qin Hua zhi min jiao yu shi liao /;日本侵华殖民教育史料 /

DS778.L475 A3 2016 Liu Baotian ri ji :;刘宝田日记 :

DS778.7 .Y347 2016 Tian di fan fu :;天地翻覆 :

DS796.H757 X56 2017 Xianggang shi xin bian =;香港史新編 =

DS796.S25 Y87 2010 Yu yue da zhong :;娱悦大众 :

DS797.22.N564 L48 2016 Ming Qing Ningguo Fu qu yu ge ju yu she hui bian qian /;明清宁国府区域格局与社会变迁 /

HX418.5 .X53 2016 Dang dai Zhongguo she hui fa zhan de li lun gui ji /;当代中国社会发展的理论轨迹 /

PL2264 .Y344 2016 Aomen wen lu :;澳门文录 :

PL2264 .Z425 2016 Zhongguo dang dai wen xue shi liao wen ti yan jiu /;中国当代文学史料问题研究 /

PL2284.5 .Z48 2016 Zhongguo zhuan xu wen xue zhi bian qian /;中國傳敘文學之變遷 /

PL2297 .L83 2016 Yi dai wen xin :;易代文心 :

PL2302 .G35 2016 Chuan cheng yu bian ge :;传承与变革 :

PL2302 .H36 2016 Li shi yu mo deng :;歷史與摩登 :

PL2303 .R46 2016 Zhongguo dang dai wen xue shi su xing yu ge ming xing guan xi yan jiu (1942-1965) /;中国当代文学世俗性与革命性关系研究 (1942-1965) /

PL2436 .X78 2015 Ming mo Qing chu shi shi xiao shuo yan jiu /;明末清初时事小说研究 /

PL2436 .Z45 2016 Ming Qing xiao shuo :;明清小說 :

PL2442 .Z42 2016 Ge ti yu cun zai :;个体与存在 :

PL2442 .Z425 2016 Zhang hui ti xiao shuo de xian dai li cheng /;章回体小说的现代历程 /

PL2443 .C44 2016 Xiang cun xiao shuo shi yu xia de dang dai nong cun tu di zhi du bian qian shu xie yan jiu /;乡村小说视域下的当代农村土地制度变迁书写研究 /

PL2443 .J55 2016 Xin shi ji nong min gong shu xie yan jiu =;新世纪农民工书写研究 =

PL2443 .Q57 2016 Zhongguo dang dai gu shi ti cai xiao shuo yan jiu =;中国当代股市题材小说研究 =

PL2455 .G83 Guo li qing hua da xue guo wen xuan.;國立清華大學國文選.

PL2567 .W45 2017 Wei kan Qing che wang fu cang qu ben mu lu suo yin :;未刊清車王府藏曲本目錄索引 :

PL2689.Z5 W36 1988 Guan Hanqing yan jiu zi liao hui kao /;关汉卿硏究资料汇考 /

PL2754.S5 Z767 2016 Lu Xun si xiang xi tong yan jiu =;鲁迅思想系统研究 =

PL2780.F4 Z52 2016 Ba Jin yan jiu hui mou /;巴金研究回眸 /

PL2825.S47 Z95 2016 Yang Shouyu /;楊守愚 /

PL2837.E35 Z945 2016 Xu shi xue li lun shi jiao xia de Zhang Ailing xiao shuo yan jiu /;叙事学理论视角下的张爱玲小说研究 /

PL2840.C48 Z57 2016 Chen Zhifan /;陳之藩 /

PL2854.T48 Z95 2016 Zhong Tiemin /;鍾鐵民 /

PL2854.5.O54 Q4 1964 Qian wan bu yao wang ji :;千萬不要忘記 :

PL2863.P5 Z7 2016 Hu Pinqing /;胡品清 /

PL2876.A43 F4 1964 Feng shou zhi hou :;丰收之后 :

PL2877.K825 Z77 2016 Li Kuixian /;李魁賢 /

PL2877.T794 Z68 2016 Li Tong /;李潼 /

PL2878.N125 Z75 2016 Lin Zhonglong /;林鍾隆 /

PL2881.S38 Z73 2016 Ma Sen /;馬森 /

PL2894.A475 Z9 2016 Sanmao /;三毛 /

PL2914.A45 Z67 2016 Duan Caihua /;段彩華 /

PL2921.T47 Z44 1947 Zi ye :;子夜 :

PL2925.K55 Z74 2014 Ci xin an chu yi wu xiang :;此心安處亦吾鄉 :

PL3031.H82 H82 1978 Hunan xiao xi xuan /;湖南小戏选 /

PN1993.5.C4 D327 2016 Wu zhong feng jing :;雾中风景 :

PN1995.3 .L53 2016 Xin shi qi xiao shuo yu ying shi chuan mei /;新时期小说与影视传媒 /

Z1003.5.C45 Z43 2016 Zhong gua de dou :;种瓜得豆 :

JAPANESE

BL2224.5 .T65 2017 Saiō kenkyū no shiteki tenkai :;斎王研究の史的展開 :

BQ5960.T28 N35 2016 Shokuminchi Taiwan to Nihon Bukkyō /;植民地台湾と日本仏教 /

DK265.42.J3 A83 2016 Shiberia shuppei :;シベリア出兵 :

DS1.5 .K87 2016 Kindai Nihon to Ajia :;近代日本とアジア :

DS518.45 .K56 2016 Kin-gendai Higashi Ajia to Nihon :;近現代東アジアと日本 :

DS765 .I39 2016 Nisshin, Nichi-Ro Sensō to Teikoku Nihon /;日清, 日露戦争と帝国日本 /

DS765 .K65 2016 Nisshin Sensō ni okeru Nihon gaikō :;日清戦争における日本外交 :

DS799.712 .T45 2016 Teikoku Nihon no kioku :;帝国日本の記憶 :

DS822.3 .F85 2016 Meiji, Taishō no Nihon ron, Chūgoku ron :;明治, 大正の日本論, 中国論 :

DS832.7.K6 K36 2016 Kantō Daishinsai Chōsenjin gyakusatsu no kiroku :;関東大震災朝鮮人虐殺の記録 :

DS886 .S25 2017 Kokusaika jidai "Taishō Nihon" /;国際化時代「大正日本」 /

DS910.2.J3 Y51 2016 Chōsen no tainichi gaikō senryaku :;朝鮮の対日外交戦略 =

GT476 .T66 2016 Toire :;トイレ :

GT3000.4.J3 O36 2016 Shinjo to shingu /;寝所と寝具 /

HF5482.65.J3 I84 2016 Sengo Tōkyō to yamiichi :;戦後東京と闇市 :

HN730.6.H36 K38 2017 Shokuminchiki Chōsen no chiiki hen'yō :;植民地期朝鮮の地域変容 :

HT147.J3 Z87 2016 Zusetsu Nihon no toshi mondai =;図説 日本の都市問題 =

N8260 .S45 2016 4o Sensō to bijutsu 1937-1945 =;戦争と美術 1937-1945 =

ND1059.K268 E36 2016 Edo jidai jinbutsu gachō :;江戸 時代人物画帳 :

PL721.S26 M686 2016 Saigū no bungakushi =;斎宮の文学史 =

PL721.S8 K35 2016 Kaii o miseru /;怪異を魅せる /

PL725 .S52 2016 Shōwa zenki josei bungakuron /;昭和前期女性文学論 /

PL726.55 .H524 2016 Bungaku no rekishi o dō kakinaosu no ka :;文学の歴史をどう書き直すのか :

PL726.55 .S23 2016 Ishi hakujaku no bungakushi :;意志薄弱の文学史 :

PL740.8 .S24 2016 Kobaruto bunko de tadoru shōjo shōsetsu hensenshi /;コバルト文庫で辿る少女小説 変遷史 /

PL741 .S93 2016 Nikki de yomu Nihon bunkashi /;日記で読む日本文化史 /

PL755.57.H595 U73 2016 Onsen bungaku jiten /;温泉文学事典 /

PL839.A7 Z788 2015 Tanizaki Jun'ichirō :;谷崎潤一郎 :

PN1993.5.J3 T275 2016 Ōsaka "eiga" kotohajime /;大阪「映画」事始め /

PN2924.5.K35 N355 2016 Kyūtei no mikagura :;宮廷の御神楽 :

PN5406.A4 O38 2016 Bakumatsu Meiji shinbun kotohajime :;幕末明治新聞ことはじめ :

PN6790.J3 T25 2016 Kashihon manga to sengo no fūkei /;貸本マンガと戦後の風景 /

Z658.J3 M59 2016 Ken'etsu to hakkin :;検閲 と発禁 :

________________________________________________________________________

NEW BOOKS ADDED IN MARCH 2017

CHINESE

BF1779.F4 L58 San yuan zong lu :;三元總錄 :

BJ2007.C53 F38 2016 Ming Qing she hui he li yi /;明清社会和礼仪 /

DS709 .R5512 2016 Lixihuofen Zhongguo lü xing ri ji =;李希霍芬中国旅行日记 =

DS793.S644 B56 2014 Bian hua zhong de Ming Qing Jiang nan she hui yu wen hua /;变化中的明清江南社会与文化 /

DS795.8.F67 G78 2016 Gu gong ci dian /;故宮辞典 /

HQ684 .G36 1944 Zhongguo jia zu she hui zhi yan bian /;中國家族社會之演變 /

N7342 .G88 1964 Guo li li shi bo wu guan zhan lan qi wu ju yu :;國立歷史博物館展覽器物舉隅 :

ND1040 .L445 Liu yan zhai bi ji :;六硯齋筆記 :

ND1043 .M47 1937 Shu shi /;書史 /

P92.C6 L83 2016 Lü xing de tu xiang yu wen ben :;旅行的图像与文本 :

PL1065 .K312 1933 Zhongguo yu yu Zhongguo wen /;中國語與中國文 /
 

KOREAN

DS911.2 .K5 1994 Sinyŏk Samguk sagi /;新譯三國史記 /

____________________________________________________________