Skip to main content

A Guide to Korean Studies

Guides to Korean Studies resources available at WUSTL Libraries and on the World Wide Web.

East Asian Library Monthly New Books

NEW BOOKS ADDED IN DECEMBER 2017

CHINESE

BQ3 .R46 Ren jian fo jiao xue bao ;人間佛教學報

DS740.5.G2 Z436 2017 Guo min dang yu Deguo de guan xi (1912-1945) ;国民党与德国的关系(1912-1945)

DS759 .K54512 2017 Tai ping tian guo yun dong yu xian dai Zhongguo ;太平天国运动与现代中国

DS777.15.F46 G65 2016 Feng Guozhang yan jiu zi liao hui bian ;冯国璋研究资料汇编

DS777.55 .L457 2013 "Wen ge" de yu yan ;"文革"的预演

DS799.7 .T35 2017 1-3 Taiwan guang fu shi liao hui bian.;台湾光复史料汇编. 第一-三编, 政府文件选编

DS799.7 .T35 2017 4 Taiwan guang fu shi liao hui bian.;台湾光复史料汇编. 第四编, 日本统治下的台湾

DS799.7 .T35 2017 5 Taiwan guang fu shi liao hui bian.;台湾光复史料汇编. 第五编, 台湾军事, 司法接收及日产处理总报告书

DS799.7 .T35 2017 6 Taiwan guang fu shi liao hui bian.;台湾光复史料汇编. 第六编, 台湾行政长官公署施政与工作报告

DS799.783 .W84 2017 Taiwan guang fu Ri chan jie shou zhen xiang ji dang an hui bian ;臺灣光復日產接收真相暨檔案彙編

G7400 2000 .Y3 4o Ya Zhou di tu ;亚洲地图

HF3834 .T368 2017 Shang ren yu Zhongguo jin shi she hui ;商人与中国近世社会

HV8260.S43 Z487 2017 The police of the French concession in Shanghai ( 1910-1937 ) ;The police of the French concession in Shanghai ( 1910-1937 )

JS7353.A8 R36 2017 Xin Zhongguo cheng li chu qi Sichuan ji ceng zheng quan jian she yu xiang cun she hui zhi li ;新中国成立初期四川基层政权建设与乡村社会治理

JS7365.L664 X536 2017 Minguo shi qi de bao jia yu xiang cun she hui zhi li ;民国时期的保甲与乡村社会治理

PL1281 .Z4726 2016 Ming Qing Han yu wai lai ci shi yan jiu ;明清汉语外来词史研究

PL2250 2100 2224 4o Gou Lou bei.;岣嶁碑.

PL2278 .L498 2015 Jin san shi nian Zhongguo nü xing cheng zhang xiao shuo yan jiu ;近三十年中国女性成长小说研究

PL2382.5 .X84 2017 Jin dai shi yu xia de Ming Qing xi qu xiao shuo yan jiu ;近代视阈下的明清戏曲小说研究

PL2443 .S438 2017 Zhi shang yin mu ;紙上銀幕

PL2512 .Z48 2014 Zhongguo xian dai wen xue yu Hanguo ;中国现代文学与韩国

PL2732.U22 J8687 2017 Ru lin wai shi yan jiu zi liao ji cheng ;儒林外史研究资料集成

PL2837.F34 S8 1988 Sui yue liu sheng ;嵗月流聲

PL2965.D36 Z78 1999 Sui yue cang cang ;歲月蒼蒼

RA643.86.C6 G36 2017 Ai zi cun ;愛滋村

Z1029 .P85 2017 Pulinsidun da xue tu shu guan cang Zhong wen shan ben shu mu ;普林斯頓大學圖書館藏中文善本書目


NEW BOOKS ADDED IN NOVEMBER 2017

CHINESE

AE17.Z46 Z47 2 Zhonghua da dian.;中华大典.

AZ791.Z7 Z49 2017 Zhe dong xue shu yan jiu :;浙東學術研究 :

DS754.18 .Z35 2017 Ying yao ri ji liang zhong /;英轺日记两种 /

DS757.23.W396 A3 2017 Wang Zhonglin ri ji (wai yi zhong) /;王锺霖日记 (外一种) /

DS764.23.H78 A3 2017 Huang Bingyi ri ji /;黄秉义日记 /

DS764.23.S55 A3 2017 Su Fengzhi ri ji /;粟奉之日记 /

DS764.23.T3649 A3 2017 Tang Xuan ri ji /;唐烜日记 /

DS764.23.W356 A3 2017 Wang Chengchuan ri ji /;王承传日记 /

DS764.23.W363 A3 2017 Wang Zhensheng ri ji /;王振声日记 /

DS775.8 .L52 2017 Jiang Zhongzheng yu Zhong Ri kai zhan, 1935-1938 :;蔣中正與中日開戰, 1935-1938 :

DS775.8 .Z44 2017 Zhongguo kang Ri zhan zheng shi qi wai jiao mi dang /;中国抗日战争时期外交密档 /

DS777.488.H84 A3 2017 Hu Siyuan ri ji /;胡嗣瑗日记 /

DS778.C4918 Z63 2017 Zhang Chunqiao :;张春桥 :

DS778.G86 A5 2016 Mao Zedong de xiu cai :;毛澤東的秀才 :

DS778.K37 L46 2017 Chong kao Gao Gang, Rao Shushi "fan dang" shi jian =;重考高崗、饒漱石「反黨」事件 =

DS778.T39 Z48 2013 Wen ge qian de Deng Xiaoping :;文革前的鄧小平 :

DS797.56.S894 W86 2017 Jie hou "tian tang" :;劫後 「天堂」 :

DS799.693 .G86 2017 Guo shi guan xian cang zhong yao dang an wen wu shi liao gai shu /;國史館現藏重要檔案文物史料概述 /

HQ1777 .K6512 2017 Jin dai Taiwan nü xing shi :;近代台灣女性史 :

JQ1508 .B3712 2017 Jun zhu yu da chen :;君主与大臣 :

PL2272.5 .L425 2016 Zhongguo wen hua chuan tong de liu ge mian xiang =;中國文化傳統的六個面向 =

PL2437 .L354 2017 Fu yin yan yi :;福音演義 :

PL2747.P5 Z526 2017 Tan suo Ding Ling :;探索丁玲 :

PL2815.A8 Z6 2016 Cao Yu xi ju yan jiu zi liao suo yin /;曹禺戏剧研究资料索引 /

PL2837.W35 W46 2017 Wen mu qin /;问母亲 /

PL2847.T98 C36 2017 Cao yuan /;草原 /

PL2877.K88 Y84 2017 Yue shi /;月食 /

PL2879.H72 M53 2017 Miaoyu zhi si /;妙玉之死 /

PL2882.I28 S5 2017 Si mian Chu ge /;四面楚歌 /

PL2904.T86 W36 2017 Wan yong biao /;万用表 /

PL3032.H62 X53 2017 Xianggang duan pian xiao shuo bai nian jing hua :;香港短篇小說百年精華 :

KOREAN

DS731.K6 K356 2017 Kando ŭi kiŏk :;간도 의 기억 :

DS914.35 .C454 2017 Chŏngjo wa Chŏngjo ihu :;정조 와 정조 이후 :

HE3360.5 .Y86 2017 Tong Asia ŭi chŏnjaeng kwa ch'ŏlto :;동 아시아 의 전쟁 과 철도 :

HM621 .J55619 2017 Sin Hallyu :;신 한류 :

HQ1181.K6 H36 2017 Han'guk yŏsŏngsa yŏn'gu 70-yŏn /;한국 여성사 연구 70년 /

PL958.4 .C49 2017 Han'guk munhak ŭi oeyŏn =;한국 문학 의 외연 =

PL958.4 .S665 2017 Munhak ŭl ingnŭn myŏt kaji k'odŭ :;문학 을 읽는 몇 가지 코드 :

PL965.7.K88 C46 2017 Namŭn chadŭl ŭi mal :;남은 자들 의 말 :

PL991.2.C4 A6 2017 Chŏng Chi-yong kihaeng sanmunjip :;정 지용 기행 산문집 :

PL991.415.M96 Z65 2017 Kim Myŏng-sun ege sinyŏsŏng ŭi kil ŭl mutta /;김 명순 에게 신여성 의 길 을 묻다 /

PL991.9.S3 Z7647 2017 Han'guk modŏnijŭm munhak ŭi t'ansaeng :;한국 모더니즘 문학 의 탄생 :

PL992.43.H9 Z525 2017 Irŏ pŏrin moksori, tasi ch'ajŭn moksori :;잃어 버린 목소리, 다시 찾은 목소리 :

PL992.9.P94 Z83 2017 Yi Pyŏng-ju munhak ŭi yŏksa wa sahoe insik /;이 병주 문학 의 역사 와 사회 인식 /

PL994.415.A37 A6 2017 Pakkat ŭn yŏrŭm :;바깥 은 여름 :

PN1993.5.E19 P34 2017 Yŏnghwa ro mannanŭn Tong Asia :;영화 로 만나는 동 아시아 :

Z464.K6 P835 2017 Ch'ulp'anhak ŭi mirae =;출판학 의 미래 =

Z1003 .K526 2017 Ch'aekpŏlledŭl ŭi tongsŏ kogŭm chonghoeng mujin :;책벌레들 의 동서 고금 종횡 무진 :


NEW BOOKS ADDED IN OCTOBER 2017

CHINESE

BC39.5.C47 W36 2012 Zhongguo luo ji si xiang shi /;中国逻辑思想史 /

BH221.C6 Z46 2017 Zhongguo mei xue shi xue shu dang an /;中国美学史学术档案 /

BL1803 .M33 2012 Zhongguo zong jiao shi /;中国宗教史 /

CS2990 .H58 2012 Zhongguo xing ming shi /;中国姓名史 /

DS706 .X54 2012 Zhongguo lü you shi /;中国旅游史 /

DS721 .Q46 2015 Zhongguo she hui feng su shi /;中国社会风俗史 /

DS754.17 .C85 2017 Dang dai Zhongguo wan Qing zheng zhi shi yan jiu =;当代中国晚清政治史研究 =

DS774 .M556 Minguo shi yan jiu =;民国史研究 =

DS799.816 .P47 2017 Xie gei Taiwan de bei wang lu :;寫給台灣的備忘錄 :

GT3283.A2 Z45 2017 Zhongguo bin zang shi /;中国殡葬史 /

GV1691 .W37 2012 Zhongguo wu dao fa zhan shi /;中国舞蹈发展史 /

HQ18.C6 L6 2015 Zhongguo xing wen hua shi /;中国性文化史 /

HQ684 .W334 2013 Zhongguo hun yin shi /;中国婚姻史 /

HQ684 .X86 2012 Zhongguo jia zu zhi du shi /;中国家族制度史 /

HQ766.5.C6 H77 2017 Zhongguo de ji hua sheng yu zheng ce yu Xicun fu nü, 1950-1980 /;中国的计划生育政策与西村妇女, 1950-1980 /

HQ1767 .L5 2017 Lian shi /;奩史 /

HS310 .Z467 2012 Zhongguo bang hui shi /;中国帮会史 /

HT147.C48 H435 2012 Zhongguo cheng shi shi /;中国城市史 /

JQ1508 .Y325 2012 Zhongguo zheng zhi shi /;中国政制史 /

JQ1512.Z2 H83 2012 Zhongguo feng lu zhi du shi /;中国俸禄制度史 /

KNN329 .H47 2015 Zhongguo huang quan shi /;中国皇权史 /

LC54.C6 D44 2012 Zhongguo shu yuan shi /;中国书院史 /

PL2262.2 .Z46 2012 Zhongguo wen xue pi ping shi xue shu dang an /;中国文学批评史学术档案 /

PL2263.L54 L66 2012 Long xue dang an /;龙学档案 /

PL2278 .T26 2015 Tai Ri Han nü xing wen xue :;台日韓女性文學 :

PL2303 .X34 2017 Guan nian zai zao yu xiang xiang li chong jian =;观念再造与想象力重建 =

PL2331 .H83 2017 Jin dai bao kan yu shi jie ge ming de yuan yuan liu bian =;近代报刊与诗界革命的渊源流变 =

PL2332 .F36 2017 Zhongguo xin shi (1917-1949) jie shou shi yan jiu =;中国新诗(1917-1949)接受史研究 =

PL2384 .M34 2015 Yuan qu si da jia xue shu dang an /;元曲四大家学术档案 /

PL2658.E3 Y45 1933 Ying yi Tang shi xuan xu ji = More gems of Chinese poetry /;英译唐诗选续集 = More gems of Chinese poetry /

PL2697.H753 X435 2013 Xi you ji xue shu dang an /;《西游记》学术档案 /

PL2743.P3 Z58 2016 Chen Baichen yan jiu zi liao /;陈白尘研究资料 /

PL2852.F82 Z63 2016 Chu Fujin yan jiu zi liao /;储福金研究资料 /

PL2852.S55 Z95 2016 Zhu Sujin yan jiu zi liao /;朱苏进研究资料 /

PL2861.A6643 Z64 2016 Han Dong yan jiu zi liao /;韩东研究资料 /

PL2865.P4 Z65 2016 Huang Beijia yan jiu zi liao /;黄蓓佳研究资料 /

PL2869.O125 Z65 2016 Gao Xiaosheng yan jiu zi liao /;高晓声研究资料 /

PL2880.U19 Z68 2016 Lu Wenfu yan jiu zi liao /;陆文夫研究资料 /

PL2892.A75 Z8 2016 Pang Ruiyin yan jiu zi liao /;庞瑞垠研究资料 /

PL2904.T86 Z87 2016 Su Tong yan jiu zi liao /;苏童研究资料 /

PL2921.C5 H8 1962 Hong ri /;红日 /

PL2921.L48 Z44 2016 Zhao xia =;朝霞 =

PL2922.K84 Z67 2016 Zhan hou chu qi Yang Kui yu Zhongguo de dui hua /;戰後初期楊逵與中國的對話 /

PL2925.K55 F87 2015 Fusang =;扶桑 =

PL3031.T3 D27 2016 Cheng zhang de ji xian :;成長的迹線 :

PL3031.T3 H85 2016 Zhan zheng, cun zai, shi dai jing shen :;戰爭, 存在, 世代精神 :

PL3031.T3 J52 2017 Tong zhi wen xue shi :;同志文學史 :

PL3031.T3 W28 2016 Xiao shuo xin li :;小說新力 :

PL3031.T3 X54 2016 Xian wen yin yuan /;現文因緣 /

PL3031.T3 Z443 2011 Wen yi da zhong hua de san xian jiu ge :;"文藝大眾化" 的三線糾葛 :

PN1993.5.C4 Z5475 2016 Zheng Junli quan ji =;郑君里全集 =

PN5362 .L57 2012 Zhongguo xin wen shi /;中国新闻史 /

QC859 .X54 2016 Zhongguo gu dai qi xiang shi gao /;中国古代气象史稿 /

TP807 .R44 1988 Ri yong tao ci gong yi /;日用陶瓷工艺 /

UF525.C6 W34 2015 Zhongguo huo qi tong shi /;中国火器通史 /

VM101 .X496 2015 Zhongguo gu dai zao chuan shi /;中国古代造船史 /

Z695.74 .Z56 2000 Zhong wen shan ben shu ji du mu lu bian mu gui ze /;中文善本書機讀目錄編目規則 /

Z845.C5 T8 1990 Tu shu guan gong zuo shou ce /;图书馆工作手册 /

JAPANESE

D805.M6 N54 2017 Nihonjin no Mongoru yokuryū to sono haikei /;日本人のモンゴル抑留とその背景 /

DS778.M3 A25 1971 Mō Takutō chosakusen.;毛沢東著作選.

DS803 S55 56 Edo Bakufu Ōsaka kanegura kanjōchō /;江戶幕府大坂金蔵勘定帳 /

DS882.6 .S37 2017 Teikoku Nihon no gaikō, 1894-1922 :;帝国日本の外交, 1894-1922 :

DS896.7.C5 K35 2017 Kanda Jinbō-chō shoshigai kō :;神田神保町書肆街考 :

DS916.54 .Y86 2017 Shokuminchi ga tsukutta kindai :;植民地がつくった近代 :

GA1243.7 .A1 2017 Kindai Nihon no kaigai chiri jōhō shūshū to shoki gaihōzu /;近代日本の海外地理情報収集と初期外邦図 /

GV863.81.K6 O65 2017 Teikoku Nihon to Chōsen yakyū :;帝国日本と朝鮮野球 :

HC462.8 .N54 2017 Nihon Teikoku no hōkai :;日本帝国の崩壊 :

HD9999.U53 J375 2017 Sōgigyō no esunogurafi =;葬儀業のエスノグラフィ =

HE277 .N362 2016 Tabi bunka to butsuryū :;旅文化と物流 :

HE891 .M3352 2017 Kisen no jidai to kōro annai /;汽船の時代と航路案内 /

HQ799.J3 W39 2017 Tsukurareta "shōjo" :;つくられた「少女」 :

HT169.J3 I5362 2017 Kyū gun'yōchi to sengo fukkō /;旧軍用地と戦後復興 /

JV6217.5 P35 2016 Hikiage bungakuron josetsu :;引揚げ文学論序説 :

NC1706 .O56 2017 Chōhen manga no senkushatachi :;長編マンガの先駆者たち :

NE1325.T76 A4 2016 4o Yoshitoshi :;芳年 :

PL528 .I75 2016 Kanji, katakana, hiragana :;漢字・カタカナ・ひらがな :

PL716 .K69 2017 Teihon "otoko no koi" no bungakushi :;定本<男の恋>の文学史 :

PL721.B626 Y36 2017 Yamiichi bunkaron =;<ヤミ市>文化論 =

PL721.D38 I43 2016 Shi o omoe :;死を想え :

PL726.57.P75 A932 2016 Jūnan to kitsuritsu :;柔軟と屹立 :

PL741.7 .O84 2017 Ōshū kōro no bunkashi :;欧州航路の文化誌 :

PL747.3 .K65 2017 Ikai e izanau onna :;異界へいざなう女 :

PL747.82.H54 S56 2017 Shōwa no sakka =;昭和の作家 =

PL747.87.H54 G46 2017 Gendai no sakka =;現代の作家 =

PL787.I83 Y322 2017 Ise monogatari no seisei to tenkai /;伊勢物語の生成と展開 /

PL789.F79 Z745 2017 Waka no arubamu :;和歌のアルバム :

PL812.A4 Z8856 2017 Nagai Kafū /;永井荷風 /

PL812.A8 M4365 2016 Sōseki no yomikata;漱石の読みかた :

PL839.A7 Z79658 2016 Tanizaki Jun'ichirō tokuhon /;谷崎潤一郎讀本 /

PL845.B46 T64 2012 Tōhaku /;等伯 /

PL852.I48 S56 2013 Shōwa no inu =;昭和の犬 =

PL855.U718 H36 2014 Hamon /;破門 /

PL856.U673 K57 2017 Kishi Danchō goroshi =;騎士団長殺し =

PL856.U673 M87 2017 Murakami Haruki hon'yaku "hotondo" zenshigoto =;村上春樹翻訳<ほとんど>全仕事 =

PL861.A8525 T88 2017 Tsuki no michikake /;月の満ち欠け /

PL862.E7 Z785 2017 Terayama Shūji ron :;寺山修司論 :

PL867.5.S235 R76 2013 Renka /;恋歌 /

PL871.A33 S858 2015 Sukurappu ando birudo /;スクラップ アンド ビルド /

PL871.A58 H54 2011 Higurashi no ki /;蜩ノ記 /

PL871.I43 R98 2015 Ryū /;流 /

PL871.5.K445 S55 2010 Shitamachi roketto /;下町ロケット /

PL872.5.I58 H96 2010 Hyōsa no utau /;漂砂のうたう /

PL873.A83 H53 2015 Hibana /;火花 /

PL873.U73 K66 2016 Konbini ningen /;コンビニ人間 /

PL873.5.A338 C55 2010 Chiisai ouchi /;小さいおうち /

PL873.5.I72 S27 2014 Saraba! /;サラバ! /

PL873.5.U435 E57 2017 Eiri /;影裏 /

PL874.G59 U652 2016 Umi no mieru rihatsuten /;海の見える理髪店 /

PL874.N33 M58 2016 Mitsubachi to enrai /;蜜蜂と遠雷 /

PL875.5.A4 H68 2013 Hoteru Rōyaru =;ホテルローヤル =

PL875.5.H57 H65 2009 Hokanaranu hito e /;ほかならぬ人へ /

PL876.A4246 S55 2016 Shinde inai mono /;死んでいない者 /

PL876.S83 K34 2012 Kagi no nai yume o miru /;鍵のない夢を見る /

PL877.5.A49 S55 2016 Shinsekai /;しんせかい /

PL967.4 .K4411 2017 Shokuminchi no fukuwajutsushitachi :;植民地の腹話術師たち :

PN863 .B86 2016 Bungaku umi o wataru :;文学海を渡る :

PN1995.9.G63 F85 2017 Shin, Gojira ron /;シン・ゴジラ論 /

PN1998.3.S893 A3 2017 Jiburi no bungaku /;ジブリの文学 /

PN3503 .H37 2017 Ekkyōsuru shōsetsu buntai :;越境する小説文体

QA27.J3 U46 2017 Wasan e no izanai :;和算への誘い :

RS180.J3 H57 2017 Engei no tatsujin honzō gakusha Iwasaki Kan'en /;園芸の達人本草学者・岩崎灌園 /

RS180.J3 T245 2017 Edo no hakubutsugaku :;江戶の博物学 :

T395.5.F7 T47 2017 Pari Bankoku Hakurankai to japonisumu no tanjō =;パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生 =

TS1130 .I38 2017 Kami no Nihon shi :;紙の日本史 :

Z186.J3 B87 2016 Bushi to insatsu =;武士と印刷 =

Z3308.L6 N54 2017 Nihon no meisaku ehon 5000-satsu /;日本の名作絵本 5000冊 /

KOREAN

TX106.5 .P56 2008 Kyuhap ch'ongsŏ /;閨閤叢書 /


NEW BOOKS ADDED IN SEPTEMBER 2017

CHINESE

BL2525 .W53 2013 Dang dai Meiguo de zong jiao =;当代美国的宗教 =

DS721 .Z6 2016 Zhongguo she hui feng xi de bai nian bian qian :;中国社会风习的百年变迁 :

DS759 .Q24 1875 Wu zhong ping kou ji :;吳中平寇記 :

DS759.5 .Z47 Huai jun ping Nian ji :;淮軍平捻記 :

DS763.C4 H73 1944 Zhang Wenxiang gong nian pu /;張文襄公年譜 /

DS764.23.S47 A2 2016 Sheng Xuanhuai dang an zi liao /;盛宣怀档案资料 /

DS770 .C38 2017 Beng luo tian chao de tian guo zi min :;崩落天朝的天國子民 :

DS777.5425.C43 D83 2017 Changchun e piao zhan :;長春餓殍戰 :

DS778.C5926 A3 2016 Jin Wensi ri ji, 1931-1952 =;金問泗日記, 1931-1952 /

DS778.Q38 A5 2016 Zhong yang wen ge xiao zu de gan jiang :;中央文革小組的幹將 :

DS778.7 .S81712 2017 Wen ge shi qi Zhongguo nong cun de ji ti sha lu /;文革時期中國農村的集體殺戮 /

DS778.7 .W45186 2016 Wen ge wu shi nian :;文革五十年 :

DS793.F8 X83 2017 Ming dai qian qi Fujian shi (1368-1521 nian) /;明代前期福建史 (1368-1521年) /

DS797.75.P567 H36 2017 Pingding Xian li bu ping ding :;平定縣裡不平定 :

DS799.72.L553 A3 2017 Lin Jitang xian sheng ri ji, 1915 - 1916 nian /;林紀堂先生日記, 一九一五 - 一九一六年 /

DS799.82.L35 A3 2016 Lai Mingtang ri ji =;賴名湯日記 =

GN21.L4 L3812 1985 Liewei-Sitelaosi /;列维-斯特劳斯 /

GN27 .B612 1986 Ren lei xue yu xian dai sheng huo /;人類學與現代生活 /

GN316 .E8712 1988 Min zu xue ji chu /;民族学基础 /

KZ3881.S46 G86 2016 Guo shi guan cang dang /;"国史馆"藏档 /

KZ3881.S46 Z46 2016 Zhong yan yuan cang dang /;"中研院"藏档 /

NK4566.J56 C43 2004 Jingdezhen ci lu /;景德镇瓷录 /

PL2278 .M33 2016 Yin bi de feng jing :;隐蔽的风景 :

PL2296 .L43 2016 Ming dai wen xue si chao shi /;明代文学思潮史 /

PL2302 .Z435 2015 Zhongguo xian dai wen xue bian nian shi :;中国现代文学编年史 :

PL2663.L45 F45 1934 Feiyan wai zhuan /;飛燕外傳 /

PL2698.H73 C53667 2016 Jin Ping Mei ban ben zhi jian lu :;《金瓶梅》版本知见录 :

PL2747.P5 Z814 2016 Ding Ling zhuan /;丁玲传 /

PL2843.P5 J54 2016 Ji hua /;极花 /

PL2857.E5165 Z46 2017 Feng yu ping sheng :;风雨平生 :

PL2862.U178 B3 2008 Ba yue kuang xiang qu /;八月狂想曲 /

PL2950.7.N47 M46 2010 Meng mian zhi cheng /;蒙面之城 /

PL2976.Y84 J53 2016 Jian =;茧 =

PL3031.T3 Y553 2017 Hua shuo 1950 nian dai Taiwan wen xue /;畫說 1950 年代台灣文學 /

PL3032.H6 C43 2016 Xianggang de shu qing shi /;香港的抒情史 /