Skip to Main Content

EALC 3900 Kitchen, Studio, Factory: Making in East Asia

Secondary Sources: China

Title: The Social Life of Inkstones: Artisans and Scholars in Early Qing China
Author: Ko, Dorothy

Publication: University of Washington Press, 2016

 

Title: Chinese craftsmen 
Author: Bai, Ying
Publication: Beijing: Wu zhou chuan bo chu ban she, 2018


Article Title: The Evolution of Chinese Jade Carving Craftsmanship
Author: Wang, M., & Shi, G. (2020)

Publication: Gems & Gemology, 56(1)


Title: Beijing Masters: encounters with Chinese handicrafts
Author: Chen, Xjaojong

Publication: Beijing: China Travel & Tourism Press, 2008


Title: Chinese handicrafts: a picture book *A copy is only available thru ILL. 
Author: Woidt, Hanna
Publication: Hong Kong : [s.n.], 1951


Title: Silk ribbon embroidery Chinese style: an illustrated stitch guide
Author: Yuan, Weilin & Lau, Kitty

Publication: New York: Better Link Press, 2017


Article Title: Collecting Azurite Blue and Malachite Green as Curios and Medicines in Late Imperial China
Author: Quincy Ngan

Publication: Ming Qing Yanjiu 24, no. 1 (2020), 67-102 *A document delivery is only available thru ILL. 


Title: The City of Blue and White: Chinese Porcelain and the Early Modern World
Author: Anne Gerritsen

Publication: Cambridge University Press, 2020


Title: Eating Rice from Bamboo Roots: the Social History of a Community of Handicraft Papermakers in Rural Sichuan, 1920-2000 Author: Jacob Eyferth
Publication: Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2009


Title: Shou shang chun qiu: Zhong guo shou yi reng 手上春秋:中國手藝人
[The artistry of handicrafts: Chinese craftsmen]
​​Author: Xiang, Nanxiang 相南翔

Publication: Nanchang: Jiang xi jiao yu chu ban she, 2019


Title: Zhonghua min jian gong yi tu shuo 中華民間工藝圖說
[Illustrated handbook of Chinese traditional technology and handicrafts]
Author: Tan, Danjiong 譚旦冏ed.

Publication: Taipei: Huagang chu ban bu, Minguo, 1972


Title: Shen yu wu you: Zhongguo chuan tong gong yi 神與物遊: 中國傳統工藝
[Chinese traditional arts and crafts]
Author: Zhu, Yifang 朱怡芳

Publication: Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2015
 

Title: Jiang xin ye tao : Jingdezhen chuan tong shou gong zhi ci ji yi 匠心冶陶:景德鎮傳統手工藝瓷技藝
[The clay, the fire, and the spirit: traditional handicrafts of Jingdezhen porcelain] 
Author: Zheng, Peng鄭鵬

Publication: Beijing: Wen wu chu ban she, 2018
 

Title: Jiang xin: Lü Shiliang zhen cang li dai gong yi pin jing xuan 匠心:呂氏良珍藏歷代工藝品精選
[Originality: a gem collection of handicrafts of past dynasties by Lv Shiliang]

Author: Zhejiang Sheng bo wu guan 浙江省博物館
Publication: Beijing: Wen wu chu ban she, 2017

 
Title: Zhongguo zhu gong yi 中國竹工藝 [Chinese bamboo handicrafts]
Author: Zhang, Qisheng & Cheng Weishang ed.

Publication: Beijing: Zhongguo lin ye chu ban she, 2003


Title: Collection of ancient Chinese cultural relics. Volume 5, Sui, Tang and Five Dynasties: 581-960
Author: Wang, Guozhen

Publication: Hindmarsh, SA: ATF Asia, an imprint of the ATF Ltd., 2019


Title: Zhongguo chuan tong gong yi 中國傳統工藝
[Chinese arts & crafts: history, techniques and legends]
Author: Hang, Jian & Guo Qiouhui, 
Translated by Zhu Youruo & Song Peiming
Publication: Beijing: China intercontinental press, 2018


Journal Title: Taiwan shou gong ye 臺灣手工業 [Taiwan handicrafts]
Author: Taiwan Sheng shou gong ye yan jiu suo

Publication: Nantou: Taiwan shou gong ye ji kan she, 1986?


Title: Zhongguo shou gong yi 中國手工藝 [Chinese handicraft] *A copy might be available thru ILL. 
Author: Hua, Jueming & Li Mian ed.
Publication: Zhengzhou: Da xiang chu ban she, 2012


Title: Zhongguo shou gong yi/ Zhi ran中國手工藝/ 織染 *A copy might be available thru ILL. 
[Chinese handicraft/ Weaving and dyeing]
Author: Hua, Jueming & Li Mian ed.

Publication: Zhengzhou: Da xiang chu ban she, 2012


Title: Zhongguo shou gong yi/ Ke hui中國手工藝/ 刻繪
[Chinese handicraft/ Cutting and painting]
Author:
Wang Jinzhan bian zhu 
Publication: Zhengzhou: Da xiang chu ban she, 2014


DVD Title: Qiao shou yang yi 巧手揚藝: 臺灣現代手工藝
[Skillful hands & Artistic Vision: Contemporary Taiwanese Handicrafts].
Directed by Yu Guangwei 于光維.
Publication: Taipei Shi: Guang hua chuan bo shi ye zong gong si, 2005

​​
Title: Dang dai yuan zhu min yi shu, gong yi, wen hua chuang yi zhi 當代原住民藝術、工藝、文化創意誌 

[Contemporary indigenous art, craft, cultural creative review] *A copy is only available thru ILL. 
Author: Labai, Walisi 拉拜.瓦歷斯
Publication: Taibei Shi : Sang ge wen hua you xian gong si, 2013


Title: Taiwan gong yi 臺灣工藝 [Formosa industrial art]
Author: Yan, Shuilong 顏水龍
Publication: Nantou Xian: Guo li Taiwan gong yi yan jiu fa zhan zhong xin, 2016


Title: Zhi ren zhi qi : tai wan xi mu zuo shou gong ju gai lan 職人之器: 臺灣細木作手工具概覽
[Woodworking hand tools]
Author: Ceng, Shengsan 曾省三

Publication: Nan tou xian cao tun zhen : Guo li tai wan gong yi yan jiu fa zhan zhong xin, 2016


Title: Taiwan zhu yi da zhan 臺灣竹藝大展 [Exhibition of bamboo craft in Taiwan] *A copy is only available thru ILL. 
Author: Guo li chuan tong yi shu zhong xin 國力傳統藝術中心
Publication: Yilan Xian, Wujie Xiang: Guo li chuan tong yi shu zhong xin, 2007


Title: Xian wei shi jian : yue tao 纖維實踐: 月桃 [Fiber practice: shell-flower]
Author: Wu, Peishan 吳佩珊

Publication: Nan tou xian cao tun zhen : guo li tai wan gong yi yan jiu fa zhan zhong xin, 2020


Title: Xian wei shi jian : huang teng 纖維實踐 : 黃藤 [Fiber practice: calamus-rattan]
Author: Wu, Peishan 吳佩珊

Publication: Nan tou xian cao tun zhen : guo li tai wan gong yi yan jiu fa zhan zhong xin, 2020 

 

Title: Zhongguo yishupin shoucang jianshang baike 中国艺朮品收藏鉴赏百科 (6 volume series)
Author: Shi Shuqing zhu bian
Publication: Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2003