Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

A Guide to Korean Studies

Guides to Korean Studies resources available at WUSTL Libraries and on the World Wide Web.

East Asian Library Monthly New Books

NEW BOOKS ADDED in May

Chinese

DS799.833.Q25 A3 2005 Qian Fu hui yi lu 錢復回憶錄

G2306.F7 C5 2019 4o Zhonghua Renmin Gongheguo xing zheng qu hua tu ji 中华人民共和国行政区划图集

N8193.A3 .T3548 2020 Hubileihan 呼畢勒罕

PL2629.G5 N8 1985 Nü liao zhai zhi yi 女聊斋志异

Japanese

DK771.S2 K35 2020 Sagaren サガレン

DS821 .I86 2020 Nihon taishū bunkashi 日本大衆文化史

DS822.4 .A53 2020 Senchū, sengo bunkaron 戦中。戦後文化論

DS857 .S338 2020 Meidōsuru Chūsei 鳴動する中世

DS859 .I43 2020 Butto Kamakura no 150-nen 仏都鎌倉の一五〇年

DS884.5 .N46 2013 18 Sengo chiiki joseishi saikō 戦後地域女性史再考

GT2910 .C58 2020 Chūsei Nihon no cha to bunka 中世日本の茶と文化

HN730.Z9 R3186 2020 Kagekiha no jidai 過激派の時代

HQ119.4.J3 I84 2020 Mugen no machi 夢幻の街

HQ247.A5 W38 2020 Yūkaku 遊廓

HQ1155 .T35 2020 Feminizumu wa mō iranai to kanojo wa iu keredo フェミニズムはもういらない, と彼女は言うけれど

HQ1762 .J4612 2020 4o Jendā no Nihon shi 性差の日本史

HQ1762.5.T35 I84 2012 Saigo no hito 最後の人

HT395.J33 T5838 2020 Suito Tōkyō 水都東京

HT1521 .R93 2020 Reishizumu to wa nani ka レイシズムとは何か

ND1059.I96 K87 2020 Iwasa Matabē-fū emaki no nazo o toku 岩佐又兵衛風絵卷の謎を解く

P91.3 .S28 2020 Media-ron no meicho 30ū メディア論の名著 30

PL726.55 .S25 1984 Sakkamei kara hikeru Nihon bungaku zenshū annai 作家名から引ける日本文学全集案内

PL726.7 .K39 2010 Shōwa bundan no keisei 昭和文壇の形成

PL726.8 .K385 2012 Sengo bungaku no tanjō 戦後文学の誕生

PL747.8 .S36 2020 "Sengo bungaku" no genzaikei <戦後文学>の現在形

PL747.82.S62 I86 2020 Sengo bungaku no mita "kōdo seichō" 戦後文学のみた<高度成長>

PL856.U65 Z54 2020 Mukōda Kuniko no matsubibun toranpu 向田邦子の末尾文トランプ

PL1171 .S55 2020 Kanji no taikei 漢字の体系

RA643.7.J3 I86 2020 Kansenshō no Nihon shi 感染症の日本史

Z463.4 .S89 2015 Gakujutsusho o kaku 学術書を書く

Z1039.C65 S89 2020 Gakujutsusho o yomu 学術書を読む

 

NEW BOOKS ADDED in April

Chinese

AM101.P3 S43 2020 Wo shi gu gong "kan men ren" 我是故宮"看门人"

B105.E46 H83 2019 Qing dong yu zhong 情動於中

D16 .Z43 2020 Wei si shi guan 唯思史觀

DS715 .Z43 2020 Nian fang liu qian 年方六千

DS721 .Z46 2020 Zhongguo ri chang sheng huo shi yan jiu de hui gu yu zhan wang 中国日常生活史研究的回顾与展望

DS734.9.L4935 L5 2020 Zi you zhu yi de xin tu 自由主義的信徒

DS741.3.S683 Y34 2020 Shi ji de du fa 史記的讀法

DS747 .Z54 2020 Dong Zhou dao ci li yan jiu 東周禱祠禮研究

DS752.6.K83 Z46 2020 Da han zhi nu 大汗之怒

DS754 .G36 2020 Wan Qing ren wu zong heng tan 晚清人物纵横谈

DS774 .C44 2020 Xie gei Xianggang ren de Zhongguo xian dai shi 寫給香港人的中國現代史

DS775.7 .Y37 2020 Yao zhi kun yu 遙制坤輿

DS775.8 .X82 2019 Nanjing guo min zheng fu can yu Guo ji lian meng de li cheng, (1928-1937) 南京國民政府參與國際聯盟的歷程, (1928-1937)

DS796.H753 .F45 2019 Zi lü xiang feng 字旅相逢

DS799.8 .X53 2020 Taiwan zheng zhi jing ji xue 臺灣政治經濟學

E183.8.T28 Z48 2019 Zhonghua Minguo dui Mei xue shu wai jiao (1966-1975) 中華民國對美學術外交(1966-1975)

HE7284.D8 A3 2020 Liu li piao ping 流離飄萍

HF1379 .B35 2020 Bai nian bian ju de yin ji 百年变局的印迹

HM548 .Y42 2020 Ye jing ji 夜經濟

HN733.5 .L59 2020 Zhongguo she hui bian qian (1949-2019) 中国社会变迁 (1949-2019)

HQ759 .C53 2020 Chu zou de ma 出走的媽

HQ799.H62 C35 2019 Hai lang li de yan 海浪裏的鹽

JQ1538 .W85 2020 Fuermosha shi lu 福爾摩沙實錄

ML2075 .S84 2019 Dang dai Zhongguo dian ying yin yue san shi nian 当代中国电影音乐三十年

N3750.P3 Z489 2019 Gu gong de gu wu zhi mei 故宮的古物之美

NA1543 .Z448 2020 Tu shuo Zhongguo gu jian zhu 圖說中國古建築

PL1495 A15 2020 70 nian de 70 ge guan jian ci 70年的70個關鍵詞

PL2293 .L86 2020 Song Yuan wen xue yu wen xian lun kao 宋元文学与文献论考

PL2303 .W3646 2019 Sheng ming xu shi de san chong zou 生命叙事的三重奏

PL2303 .Z45 2020 Hua meng lu 画梦录

PL2319 .Q258 2020 Nan Bei chao shi ge yun zhe yan jiu 南北朝詩歌韻轍研究

PL2332 .W885 2020 San ling nian dai de Zhongguo xian dai pai shi ren 三0年代的中國現代派詩人

PL2341 .W36 2020 Wen wan de feng jing 温婉的风景

PL2419.M37 W79 2019 Wu lin zheng shi 武林正史

PL2443 .P46 2019 Xin shi ji du shi xiao shuo de zhong chan jie ceng shu xie yan jiu 新世纪都市小说的中产阶层书写研究

PL2467.Z6 L86 2020 Zheng Xuan hui tong san "Li" yan jiu 鄭玄會通三 "禮" 研究

PL2653 .A159 2020 2019 nian Zhongguo duan pian xiao shuo jing xuan 2019年中国短篇小说精选

PL2653 .A186 2020 2019 nian Zhongguo xiao xiao shuo jing xuan 2019年中国小小说精选

PL2653 .A187 2020 2019 nian Zhongguo wei xing xiao shuo jing xuan 2019年中国微型小说精选

PL2653 .Z467 2019 Zhongguo duan pian xiao shuo nian du jia zuo 2018 中国短篇小说年度佳作 2018

PL2701.Z5 Y36 2019 Qian Qianyi de "shi shi" li lun yu shi jian 錢謙益的"詩史"理論與實踐

PL2722.U2 L5 2020 Qing ke ting ben Liao zhai zhi yi 青柯亭本聊齋志異

PL2724.H4 Z54 2020 Man du Fu sheng liu ji 慢讀浮生六記

PL2848.H36 G45 2020 Gei shou nian de zhu fu tie 給熟年的祝福帖

PL2862.I854 W36 2020 Wang chuan qiu shui 望穿秋水

PL2867.Z75 K36 2020 Kan ting qian hua kai hua luo 看庭前花開花落

PL2878.A83 D33 2020 Da shi ren jian yan huo 大食人間煙火

PL2879.Y85 B33 2020 Ba ba bu hui ku 爸爸不會哭

PL2908.N46 L36 2020 Lao xiang qin 老鄉親

PL2921.2.M82 D53 2020 Diao jiao lou 吊脚楼

PL2924.Y5 L8 2020 Lü hou jie 綠猴劫

PL2929.7.O5433 Y8 2020 Yu ke yu hua ke 雨客與花客

PL2931.5.I18 S44 2020 Sheng huo bian yuan 生活邊緣

PL2933.E65 C58 2020 Ci xin an chu shi wu xiang 此心安處是吾鄉

PL2933.U86 Z45 2020 Zhi lu he qu 指路何去

PL2938.5.A58 T54 2020 Tie ma qiu feng Dasanguan 鐵馬秋風大散關

PL2946.G73 Q23 2020 Qian shui shi bu yao jiang hua 潜水时不要讲话

PL2946.3.A66 D59 2020 Di zhe ge bu zheng chang de ren 滌這個不正常的人

PL2946.5.X55 X53 2020 Xia ci ren xing 瑕疵人型

PL2947.5.U275 T36 2020 Tua yuan hua kai 桃源花開

PL2948.3.K325 Q25 2020 Qie fu zhi mei 切膚之美

PL2954.3.Y83 Q24 2019 Qun xing 群星

PL2958.A554 D42 2020 De ji luo mo fa shang dian :;德吉洛魔法商店

PL2969.M55 D53 2020 Di di xia de jing yu 地底下的鯨魚

PL2969.Z445 S55 2020 Shi jian bu gan zheng zhe 時間不感症者

PL2973.5.L86 A17 2020 5 yue 14 ri, liu xing yu jiang luo Tu bo shu zhen 5月14日,流星雨降落土撥鼠鎮

PL2978.5.H495 F45 2020 Feng shen de wan xiao 風神的玩笑

PL2978.5.J53 L53 2020 Li mian de li mian 裡面的裡面

PL3031.T28 X8 2020 Ri zhi Taiwan xiao shuo yuan liu kao 日治臺灣小說源流考

PL3031.T282 X56 2020 Xin shi ji 20 nian shi xuan 新世紀20年詩選

PN3383.N35 T36 2019 Xiao shuo xu shu li lun yan jiu 小说叙述理论研究

PN5366.C47 A3 2020 Xianggang chuan mei wu shi nian 香港傳媒五十年

PN5367.L6 B85 2019 Zhongguo dang dai bao zhi wen xue fu kan yan jiu (1949-1966) 中国当代报纸文学副刊研究(1949-1966)

RA644.C67 H78 2020 Ren lei yu bing du zhi zhan 人類與病毒之戰

TR101 .W78 2020 Zhongguo dang dai she ying si shi nian (1976-2018) 中国当代摄影四十年(1976-2018)

TX360.C63 C44 2019 Jin dai Chengdu yin shi sheng huo bian qian yan jiu (1861-1945) 近代成都饮食生活变迁研究(1861-1945)

Z1003 .Z48 2020 Mu yang ren du shu bi ji 牧羊人读书笔记

Japanese

J-GHI1 Kaze no Tani no Naushika 風の谷のナウシカ

J-GHI11 Hōhokekyo, tonari no Yamada-kun ホーホケキョとなりの山田くん

J-GHI13 Hauru no ugoku shiro ハウルの動く城

J-GHI15 Gake no ue no Ponyo 崖の上のポニョ

J-GHI16 Karigurashi no Arietti 借りぐらしのアリエッティ

J-GHI18 Kaze tachinu 風立ちぬ

J-GHI19 Kaguyahime no monogatari かぐや姫 の物語

J-GHI2 Tenkū no shiro Rapyuta 天空の城ラピュタ

J-GHI21 Rupan Sansei Kariosutoro no shiro ルパン三世カリオストロの城

J-GHI22 Taiyō no Ōji Horusu no daibōken 太陽の王子ホルスの大冒険

J-GHI4 Hotaru no haka 火垂るの墓

J-GHI5 Majo no takkyūbin 魔女の宅急便

J-GHI6 Omoide poroporo おもひでぽろぽろ

J-GHI7 Kurenai no buta 紅の豚

J-GHI8 Heisei tanuki-gassen ponpoko 平成狸合戦ぽんぽこ

J-GHI9 Mimi o sumaseba 耳をすませば