Skip to Main Content

A Guide to East Asian Studies

Research Guide for East Asian Studies

East Asian Library Monthly New Books

NEW BOOKS ADDED in June 2024

Chinese

BD435 .L53 2022 Liang Yong'an 梁永安

CS1162 .C364 2017 Pu die xue tong lun 譜牒學通論

DS715 .Z44 2022 Zhongguo bai nian bai da kao gu fa xian 中国百年百大考古发现

DS754.18 .G48 2022 Jin dai Zhong wai tiao yue tu zhi 近代中外条约图志

DS795.7.A2 S44 1997 Jing cheng hu tong liu zhen 京城胡同留真

GA1121 .C445 2023 Zhongguo di tu xue shi 中国地图学史

GT3283.A2 Z45 2022 Zhongguo bin zang jian shi 中国殡葬简史

HB126.C4 H83 2023 Jing ji xue kan li shi 经济学看历史

HB180.C5 X84 2018 Xue Zhaofeng jing ji xue jiang yi 薛兆丰经济学讲义

HD9745.C63 B456 2022 Beijing wu jin shang pu yan jiu (1914-1940) 北京五金商铺研究 (1914-1940)

HG3741 .Z46 2022 Zhongguo piao ju jian shi 中国票据简史

HJ1404 .T36 2022 Qiao dong di fang 撬动地方

HN740.W86 W8 2022 Wu yan de bian qian 无言的变迁

JQ1512 .Z436 2022 Qing dai ke ju wen ren guan nian yu shi nian kao lun 清代科举文人官年与实年考论

ML336.2 .Y3695 2023 "Yan xing lu" zhong yin yue lei ji shu ji lu《燕行錄》中音樂類記述輯錄

N6494.B63 J53 2022 Chen shi de jiu shu 尘世的救赎:

N7340 .W35 2022 Zhongguo mei shu shi gao 中国美术史稿

N7345 .L82 2022 Minguo shi qi de mei shu qi kan yu mei shu fa zhan 民国时期的美术期刊与美术发展

NC1696 .S33 2023 4o Shanghai man hua 上海漫画

ND1049.C4525 B36 2023 Qing ming shang he tu 清明上河图

NE1183.3 .D36 2023 Dao feng 刀锋

PL525.6 .C36 2021 Han zi Han wen zai Riben 汉字汉文在日本

PL2262 .C48 2023 Bei min yu shen qing 悲悯与深情

PL2264 .Y3 2022 Kan bu jian de wen xue 看不见的文学

PL2273 .S44 2022 She hui shi shi ye xia de Zhongguo xian dai wen xue yan jiu 社会史视野下的中国现代文学研究

PL2277 .S43 2022 Zhongguo xian dai zuo jia de du jie yu xin shang 中国现代作家的读解与欣赏

PL2277 .X56 2023 Ai yu zun yan de shi ke 爱与尊严的时刻

PL2303 .C52 2023 Zui jin san shi nian Zhongguo wen xue shi 最近三十年中国文学史

PL2303 .D85 2022 Dui hua 对话

PL2303 .T365 2023 Wen xue de zai chang yu fa xian 文学的在场与发现

PL2303 .W8933 2022 "Dang dai" de xian shi zhu yi wen xue jian gou yu sheng chan 《当代》的现实主义文学建构与生产

PL2303 .X82 2023 Ju jue xiang xiang 拒绝想象

PL2303 .X826 2023 Zhongguo dang dai wen xue de cheng shi xu shu, 1949-1966 中国当代文学的城市叙述, 1949-1966

PL2333 .L53 2022 Wo pian ai du shi de huang miu 我偏爱读诗的荒谬

PL2333 .Z435 2023 40 nian lai Zhongguo xin shi de fa zhan (1978-2018) 40年来中国新诗的发展 (1978-2018)

PL2359.C58 P46 2023 Gu dian xi qu yu min su jing xiang 古典戏曲与民俗镜像

PL2415 .Q2524 2023 "Shi shuo ti" xiao shuo ti li yan bian yan jiu "世说体"小说体例演变研究

PL2415 .X53 2023 Xiao shuo de xian zhuang yu wei lai 小说的现状与未来

PL2430 .S85 2022 Sui shu jing ji zhi zhu lu xiao shuo zi liao ji 隋書經籍志著小说資料集

PL2436 .L59 2022 Ming Qing bai hua xiao shuo zi ci kao shi 明清白话小说字词考释

PL2437 .Y362 2023 Qing chu xiao shuo lun gao 清初小说论稿

PL2440 .K36 2023 Zhongguo jin xian dai bao ren xiao shuo yu bao kan xin wen de hu wen xing 中国近现代报人小说与报刊新闻的互文性

PL2443 .J56 2023 Feng zhong jie yuan 风中结缘

PL2478.L9 L58 2022 "Lun yu" Ying yi yu wen hua chuan bo《论语》英译与文化传播

PL2515.5.B8 L57 2022 Li dai shi jia bie ji xu lu 歷代釋家別集叙录

PL2610 .C446 2023 Wen xue shu jian 文学书简

PL2614 .D8 2022 Du ku 读库

PL2653 .Z463 2022 Zhongguo xiao shuo xue hui 2021 nian du hao xiao shuo pai hang bang 中国小说学会2021年度好小说排行榜

PL2724.U2 Z63 2022 Yi qie you qing, jie cheng guo wang 一切有情, 皆成过往

PL2760.E5 A6 2023 Wo de ji mo shi yi tiao she 我的寂寞是一条蛇

PL2766.S5 Z59 2023 Shuo bu jin de Hu Shi 说不尽的胡适

PL2801.N18 Z957 2022 Shen Congwen xiao shuo Ying yi de she hui xue yan jiu 沈从文小说英译的社会学研究

PL2811.O336 Z46 2022 Tao An hui xiang lu 陶庵回想录

PL2837.K33 M825 2023 Mu dan de ju jue 牡丹的拒绝

PL2837.K33 W82 2023 Wu Zhen de dao ying 乌镇的倒影

PL2837.K33 Y364 2023 Yang wang xing kong 仰望星空

PL2840.C86 B3535 2022 Bu xiu de feng bei "Bai lu yuan" 不朽的丰碑《白鹿原》

PL2851.J79 Z48 2023 Jie yu he fang hua pian shi 解语何妨话片时

PL2861.A58158 A6 2023 Gu du de dong fang ren 孤独的东方人

PL2861.A662 S53 2023 Shan nan shui bei 山南水北

PL2861.A662 Z64 2022 Cong "Maqiao ci dian" dao "Shan nan shui bei" 从《马桥词典》到《山南水北》

PL2861.A6643 L364 2023 Lang zong 狼踪

PL2862.U2242 S54 2022 Shen sheng hun yin 神圣婚姻

PL2878.A5974 F8 2022 Fu fu zi zi 父父子子

PL2878.A76 B35 2014 Bai fa mo nü zhuan 白发魔女传

PL2878.A76 B56 2014 Bing chuan tian nü zhuan 冰川天女传

PL2878.A76 P56 2014 Ping zong xia ying lu 萍踪侠影录

PL2878.A76 Q25 2014 Qi jian xia Tian shan 七剑下天山

PL2878.A76 Y86 2014 Yun hai yu gong yuan 云海玉弓缘

PL2878.A76 Y86 2021 Yun hai yu gong yuan 云海玉弓缘

PL2879.H38 T53 2023 Tian zhi di zhi 天知地知

PL2879.H72 Y42 2023 Ye ceng ge chuang kui xin yue 也曾隔窗窥新月

PL2880.O2326 G87 2021 Gu shi bian li dian 故事便利店

PL2880.U1714 Y36 2023 Yan tu 沿途

PL2892.E525 B596 2022 Bi you ren chong xie ai qing 必有人重写爱情

PL2892.I146 X53 2023 Xian hua shou shu 鲜花手术

PL2912.A5174 A594 2022 An ye 暗夜

PL2912.A5174 A6 2020 Canxue zuo pin jing xuan 残雪作品精选

PL2912.A5174 J57 2022 Ji qing shi jie 激情世界

PL2912.A5174 L84 2019 Lü Fangshi xiao jie 吕芳诗小姐

PL2912.A5174 X5 2022 Xishuangbanna de nü shen 西双版纳的女神

PL2912.A5174 X53 2021 Xiao zhen yi shi 小镇逸事

PL2930.5.Y53 H85 2022 Hui gu shi 灰故事

PL2946.C444 C48 2023 Chuan qi pao de yi ma 穿旗袍的姨妈

PL2946.5.X53 Y3 2022 Ya zi yu xian zhi 鸭子与先知

PL2947.C59 S3637 2022 San ti shi jie guan 三体世界观

PL2947.C59 Z86 2022 Liu Cixin lun 刘慈欣论

PL2948.3.B68 C436 2022 Chang'an de li zhi 长安的荔枝

PL2948.3.B68 T35 2023 Taibaijinxing you dian fan 太白金星有点烦

PL2957.A569 W36 2023 Wan chun 晚春

PL2960.O6544 Y39 2023 Ya yin er 牙印儿

PL2966.E575 W52 2022 Wang Nenghao 王能好

PL2972.5.I95 H83 2023 Huai yu ren 怀雨人

PL2972.5.I95 X56 2022 Xin chou gu shi ji 辛丑故事集

PL2976.Y588 S54 2022 Si he ru yi 四合如意

PL2978.J53 L36 2022 Lang de jing guan 浪的景观

PL2997.S53 Y3 2022 Du Shui hu 读水浒

PL3031.G79 L53 2022 Jin dai Ling nan bao kan xiao shuo yan jiu 近代岭南报刊小说研究

PL3032.S48 W345 2023 Hai pai chang pian xiao shuo shi lun 海派长篇小说十论

PN45 .C335 2011 Yu tian shang kan jian shen yuan 于天上看见深渊

PN519.C5 C36 2019 Sha lou yu qing tong 沙漏与青铜

PN1993.5.C4 W3 2022 Qing gan ji qi 情感机器

PN5363 .Z43 2022 Qing mo bai hua bao kan yu wen xue ge ming 清末白话报刊与文学革命

PN5369.T533 B4593 2023 4o Hua lou 画楼

SB470.55.C6 C44 2021 Kua yue shi kong de xiang yu 跨越时空的相遇

TX945.4 .Z46 2021 Yin shi xi you ji 饮食西游记

Z244.6.C6 Z43 2022 Yin yu shu hou 隐于书后

Z246 .Z46 2023 Duan lie yu mian yan 断裂与绵延

DS712 .D39 1989 4o A day in the life of China

N7740 .B28 2006 Hidden meanings in Chinese art Hidden meanings in Chinese art

NK1483.A1 X827 2007 Chinese auspicious pictures

 

NEW BOOKS ADDED in April 2024

Chinese

CD2031 .W828 2023 Qing dai di fang dang an de bao cun, zheng li yu yan jiu 清代地方档案的保存、整理与研究

DS721 .Y8369103 2023 Dong wu xun gu 动物寻古

DS741.3.S683 L58 2023 "Shi ji" jiang yi《史记》讲义

DS754 .X85 2023 Jin dai bi ji guo yan lu 近代笔记过眼录

DS793.K6 W8 2023 Xian dai de chuan tong 现代的传统

DS796.S24 C44695 2022 Shanghai de "si zhang lian kong" 上海的「四张脸孔」

DS796.S257 Q25636 2023 Qing gai ru gu 倾盖如故

DS796.S29 A5352 2023 Qing ji Shanghai de Meiguo ren (1898-1905) 清季上海的美国人(1898-1905)

GT1555 .L53 2023 Hua tuan jin xiu 花团锦绣

GT3283.A2 L556 2023 Cong xiang yan dao sang ji 从饗宴到丧祭

HD4318 .Z46 2023 Zhongguo hun he suo you zhi gai ge de tan suo yu shi jian 中国混合所有制改革的探索与实践

HD8736.5 .Q88907 2022 21 shi ji yi lai Zhongguo lao dong li shi chang yan bian 21世纪以来中国劳动力市场演变

NA1546.G836 T82 2023 Tu shuo Guangdong gu jian zhu 图说广东古建筑

ND1043.23 .W452 2023 Han Wei Liu chao hua lun shi zheng 汉魏六朝画论释证

NX180.S6 X55 2023 Xing dong zhong de yi shu 行动中的艺术

PL2296 .D36 2023 Ming dai Yongle shi qi li shi shi jian yu wen xue yan jiu 明代永乐时期历史事件与文学研究

PL2303 .Z435 2023 Xin shi qi xian feng wen xue yan jiu 新时期先锋文学研究

PL2303 .Z689 2023 Zou xiang shu niu dian 走向枢纽点

PL2307 .P36 2022 Gu dian de chun shui 古典的春水

PL2309.Y8 L86 2023 Song ren yue fu guan shu lun 宋人乐府观述论

PL2357 .Z4364 2023 Zhongguo jin dai xi ju gai liang yun dong yan jiu (1902-1919) 中國近代戲劇改良運動研究(1902-1919)

PL2400 .Z46 2023 Yi ge yu Hu qing nian de hun lian yu sheng ji 一个寓沪青年的婚恋与生计

PL2415 .T35 2023 Zhongguo gu dai xiao shuo wen ti shi 中國古代小說文體史

PL2442 .H83 2023 Ren tong mo shi yu Zhongguo xiao shuo de xian dai zhuan xing yan jiu 认同模式与中国小说的现代转型研究

PL2443 .F36 2023 Wen xue qing nian bian nian shi 文学青年编年史

PL2466.Z7 T36 2023 "Shi jing" ai qing shi zhu xi《诗经》爱情诗注析

PL2513 .W473 2023 Wen xue shuang cheng ji 文学双城记

PL2543 .A18 2023 2020-2022 hai wai Hua wen wen xue jing pin ji 2020-2022 海外华文文学精品集

PL2629.S34 Z46 2023 Zhongguo zui jia ke huan zuo pin 中国最佳科幻作品

PL2653 .N36 2023 Nan fang lai xin 南方来信

PL2653 .Z5657 2023 2022 Zhongguo nian du zhong pian xiao shuo 2022中国年度中篇小说

PL2698.F4 Z639 2023 Feng Menglong wen yi si xiang yan jiu 冯梦龙文艺思想研究

PL2766.S5 Z936 2023 Hu Shi wen xue si xiang tan yuan (1917-1937) 胡适文学思想探源 (1917-1937)

PL2801.N2 Z735 2023 Mao Dun xiao shuo zai Riben de yi jie yu yan jiu 茅盾小说在日本的译介与研究

PL2837.P57 H83 2023 Huan jie 换届

PL2861.A6647 B455 2023 Beijing zhe zuo cheng 北京这座城

PL2919.M39 Z67 2023 Wang Meng yu Zhongguo dang dai wen xue 王蒙与中国当代文学

PL2919.M39 Z676 2023 Wang Meng xiao shuo wen ti yan jiu 王蒙小说文体研究

PL2931.A344 S855 2023 Sujin de Xianggang wang shi 素锦的香港往事

PL2931.5.I18 H836 2023 Huan ying lai dao ren jian 欢迎来到人间

PL2932.A5235 Y57 2023 Yi qian wan ren de mi shi 一千万人的密室

PL2942.7.P55 T53 2023 Tian jing 天井

PL2957.A569 S43 2023 Shan ding shang shi hai 山顶上是海

PL2978.5.X534 W6 2023 Wo zai jiu shu dian deng ni 我在旧书店等你

PL3032.S48 S86 2023 Min chu Shanghai xiao shuo jie yan jiu (1912-1923) 民初上海小說界研究 (1912-1923)

PL3032.S538 H424 2023 Shenzhen wen xue de shi er fu mian kong 深圳文学的十二副面孔

PL3033 .T53 2023 Yi dong zhong de diao ke 移动中的雕刻

PN1992.8.S4 H4653 2023 Zhongguo dian shi wen hua shi (1978-2018) 中国电视文化史(1978-2018)

PN1993.5.C4 Y3659 2023 Zhongguo dang dai cheng shi ying xiang 中国当代城市影像

PR821 .W26 2022 Chuang shang xiao shuo de lun li yi yi yan jiu 创伤小说的伦理意义研究

SB466.C62 S898 2023 Suzhou yuan lin shi 苏州园林史

Japanese

DS824 .S548 2023 Genji monogatari o tanoshimu tame no ōchō kizoku nyūmon 源氏物語を楽しむための王朝貴族入門

DS857 .I635 2023 Nihon chūsei no kokusei to shakai 日本中世の国制と社会

DS871.5 .T36 2023 Edo ni mukau kugetachi 江戶に向かう公家たち

HD914 .T37 2023 Chūsei kōki no ryōshu to minshū 中世後期の領主と民衆

PL539.5.E5 O335 2023 Kanji, yomu, kaku 漢字, 読む, 書く

PL539.5.E5 O338 2023 Tango, bunpō, kiku たんご, ぶんぽう, きく

PL728.88 .H36 2023 Nyonin tanka 女人短歌

PL812.A4 Z759 2007 Nagai Kafū no Nyū Yōku, Pari, Tōkyō 永井荷風のニューヨーク。パリ。東京

PL812.A4 Z88448 2002 Kafū to Nyū Yōku 荷風とニューヨーク

Q335 .S45 2023 4o Seisei AI no inpakuto to AI gabanansu 生成AIのインパクトとAIガバナンス