Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

A Guide to East Asian Studies

Research Guide for East Asian Studies

East Asian Library CD Collections

Location Call # Title Item
EA CD-ROM BL1411 T8 C6 2000 Da zang jing--Taisho Tripitaka, vols. 1-55 & 85 大藏經--大正新修大藏經, v. 1-55; 85 2
EA CD-ROM DS777.488 T35 D35 2011b Dai Li xian sheng yu kang zhan shi liao hui bian 戴笠先生與抗戰史料彙編--军统局隸屬機構 1
EA CD-ROM DS777.488 T35 D36 2011b Dai Li xian sheng yu kang zhan shi liao hui bian 戴笠先生與抗戰史料彙編--中美合作所的業務 1
EA CD-ROM BQ1210 2005 Fo guang da ci dian : Chan zang 佛光大藏經 : 禪藏 1
EA CD-ROM DS796 H74 H65 1998 Hong Kong--a new era 1
EA CD-ROM DS778 C55 J537 2005 Jiang Zhongzheng zong tong 蒋中正总统 1
EA CD-ROM DS778 C55 J54 1998 Jiang Zhongzheng zong tong dang an mu lu 蒋中正总统档案目录 1
EA CD-ROM BQ1993 C48 1997 Jin gang bo re bo luo mi jing 金剛般若波羅密經 1
EA CD-ROM DS731 H3 K385 2005 Kejia chuan tong she hui 客家傳統社會 1
EA CD-ROM PN1993.5 T28 K84 2005 Kua shi ji Taiwan dian ying shi lu, 1898-2000 跨世纪台湾电影实录, 1898-2000 1
EA CD-ROM PN1998.3.L55 L5 2001 Li Xing he ta de xing li 李行和他的行李 1
EA CD-ROM PL2886 O1684 Z465 2012 Mo Yan fang wen 莫言访问 1
EA CD-ROM NK9783 A3 T845 1997 Mu diao : Huang Guili. 木雕 : 黄龜理 1
EA CD-ROM NK9783 A3 T845 1997b Mu diao : Huang Guili. 木雕 : 黄龜理 1
EA CD-ROM NK9783 A3 T846 1997 Mu diao : Li Songlin. 木雕 : 李松林 1
EA CD-ROM NK9783 A3 T846 1997b Mu diao : Li Songlin. 木雕 : 李松林 1
EA CD-ROM ML3746 N3 1997 Nan guan xi : Li Xiangshi 南管戲 : 李祥石 1
EA CD-ROM PN1993.5 T28 P43 2008 Pian ge zhuan dong jian de Taiwan xian ying 片格轉動間的台灣顯影 1
EA CD-ROM BQ1210 2002 Qianlong da zang jing 乾隆大藏經 1
EA CD-ROM PL2892 A345 Q55 2008 Suppl. Qing chun ban Mu dan ting 青春版牡丹亭(牡丹一百﹕ 青春版牡丹亭一百場演出紀念) 4
EA CD-ROM DS734 R46 2004 Ren wu Zhongguo li shi 人物中國歷史 1
EA CD-ROM DS799.712 T34 Taiwan dang dai ying xiang 台灣當代影像 15
EA,Reserve CD-ROM Z3116 T265 2010 Taiwan guang fu zhu ti shu mu, Taiwan yan jiu wang lu zi yuan 台灣光復主題書目, 台灣研究網路資源 1
EA CD-ROM AS945 T28 T36 2014 Tang jiang 唐獎第一屆紀念光碟 5
EA,Reserve CD-ROM AS945 T28 T36 2016 Tang jiang 唐獎第二屆紀念光碟 5
EA CD-ROM DS799 A2 R472 Taiwan Yearbook, 2003-2007 5
EA,Reserve CD-ROM Z3116 T265 2010 Taiwan guang fu zhu ti shu mu, Taiwan yan jiu wang lu zi yuan 台灣光復主題書目, 台灣研究網路資源 1
EA CD-ROM DS799 A2 R472 Taiwan Yearbook, 2003-2007 5
EA CD-ROM AC149 S75 1997 Wen yuan ge Si ku quan shu 文淵閣四庫全書 153
EA CD-ROM PL3031.T3 Q43 2006 Wo dui Taiwan wen xue yu Taiwan wen xue yan jiu de kan fa 我对台湾文学与台湾文学研究的看法 1
EA CD-ROM AP95 C4 H665 Xin Hua wen zhai, 1979-2003 index 新华文摘, 1979-2003 index 1
EA CD-ROM PL2275 L68 Y8 2001b Yu yan mi zhang 欲掩彌彰﹕ 中國歷史文化中的私與情 1
EA CD-ROM DS778 C495 A5 2007 Zhang Xueliang kou shu li shi (yuan sheng yuan jing guang pan) 张学良口述历史 (原声原景光盘) 1
EA CD-ROM DS799.65 Z47 2012 Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo cang nei ge da ku dang an Taiwan shi liao hui bian 中央研究院歷史語言研究所藏內閣大庫檔案臺灣史料彙編 1
EA CD-ROM HA4635 Z4 2012 Zhongguo 2010 nian ren kou pu cha zi liao 中國2010年人口普查資料 1
EA CD-ROM ND1403 C6 Z45 2004 Zhongguo chuan shi hua niao hua 中国传世花鸟画 1
EA,Reserve CD-ROM DS778.5 Z464 2010 Zhongguo fan you yun dong shu ju ku, 1957- (Chinese anti-rightist campaign database, 1957- 中國反右運動數據庫 1
EA,Reserve CD-ROM JQ1519 A5 C5219 Zhongguo gong chan dang wen xian zi liao ku 中国共产党文献资料库 2
EA CD-ROM HA4635 Z45 2007 Zhongguo guo nei sheng chan zong zhi he suan li shi zi liao, 1952-2004 中国国内生产总值核算历史资料, 1952-2004 1
EA CD-ROM N7340 C57 Zhongguo mei shu quan ji, vols.1-60 中国美术全集, 1-60 50
EA,Reserve CD-ROM DS778.7 Z46 2002 Zhongguo wen hua da ge ming wen ku (Chinese Cultural Revolution Database) 中国文化大革命文库(Chinese Cultural Revolution Database) 1
EA,Reserve CD-ROM DS778.7 Z46 2006 Zhongguo wen hua da ge ming wen ku (Chinese Cultural Revolution Database) (2nd ed.) 中国文化大革命文库(Chinese Cultural Revolution Database) (2nd ed.) 1
EA CD-ROM KNQ13 2001 Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lu fa gui quan shu 中华人民共和国常用法律法规全书

1

EA CD-ROM DS778 C515 Z68 2007 Zhou bian 1949 : guan jian nian dai de Chen Cheng 驟變1949 : 關鍵年代的陳誠 2
. . . .
EA CD-ROM G335 B35 2003 Bakumatsu Meijiki kaigai tokosha jinbutsu joho jiten 幕末明治期海外渡航者人物情報事典 1
EA CD-ROM DS889 K35 2001 Kaigai hikiage kankei shiryō shūsei 海外引揚関係史料集成 2
EA CD-ROM CT1832 K63 2001 Kōdansha Nihon jinmei daijiten 講談社日本人名大辞典 1
EA CD-ROM Z463.5 N53 Nihon no shuppansha, 2001 日本の出版社 1
EA CD-ROM Z3301 N5 Nihon shoseki somokuroku, 2000-2004 日本書籍目錄, 2000-2004 5
EA CD-ROM PL501 N45 Nihongo jānaru = The Nihongo journal (2001-2005) 32
EA CD-ROM PN5404 S46 2007 Senryo-ki shinko- shinbun shu-sei. kinki hen 占領期新興新闻集成-近畿編 12
EA CD-ROM PN5404 S47 2006 Senryo-ki shinko- shinbun shu-sei. Kyu-shu-, Okinawa hen 占領期新興新闻集成-九州沖繩編 12
EA CD-ROM JQ1621 Shokuinroku, 1999-2005 職員錄, 1999-2005 16
EA CD-ROM R131 S633 2002 Soda Bunko mokuroku. Zuhan hen 宗田文庫目錄, 圖版篇 1
EA CD-ROM AP95 J2 T13 Taiyo, 1895-1928 太陽, 1895-1928 56
EA CD-ROM BR85 U36 2009 Uchimura Kanzō zenshū : DVDban 内村鑑三全集 : DVD版 2
EA CD-ROM Z270.J3 W37 2015 Washo no samazama 和書のさまざま 1
EA CD-ROM PN5409 T63 Y66 Yomiuri shinbun shukusatsuban 讀賣新聞縮刷版 2
. . . .
EA CD-ROM DS902 W56 1994 Window on Korea 1
    TOTAL 426