Skip to Main Content

A Guide to Japanese Studies

Guides to Japanese Studies resources available at WUSTL Libraries and on the World Wide Web.

East Asian Library Monthly New Books

NEW BOOKS ADDED in April

Chinese

AS445 .W455 2021 Si ku quan shu xun zong ji 四库全书寻踪记

B125 .Y53 2018 Zhongguo ren de zhi hui 中国人的智慧

DS721 .Y5 2018 Xian hua Zhongguo ren 闲话中国人

DS731.M35 Y3695 2022 "Yan xing lu" yu Qing dai Man zu yin ji yan jiu《燕行录》与清代满族印记研究

DS734 .Y526 2018 Pin ren lu 品人录

DS795.3 .W3646 2022 Di du, guo du, gu du 帝都, 国都, 故都

GT2853.C6 W367 2021 Zhongguo shi wu de li shi bian qian 中国食物的历史变迁

HC430.I5 F36 2022 Zhongguo cheng xiang ju min dai ji shou ru liu dong xing yan jiu 中国城乡居民代际收入流动性研究

HC430.I5 S86 2022 Zhongguo cheng xiang shou ru cha ju yan bian ji zhi 中国城乡收入差距演变机制

HN740.Z9 S619946 2021 Tang Wu dai Song chu du shi she hui zhong xia jie ceng yan jiu 唐五代宋初都市社会中下阶层研究

HN740.Z9 S64434 2021 "Cha xu ge ju" de xian dai hua zhuan xiang "差序格局"的现代化转向

HQ766.5.C6 X84 2022 "Sheng" huo "bu sheng" "生"或"不生"

HQ1090.7.C6 Y53 2018 Zhongguo de nan ren he nü ren 中国的男人和女人

HT147.C48 Y53 2018 Du cheng ji 读城记

JS7352.A2 C446 2022 Guo jia ren tong shi yu xia tu si zhi du yan jiu 国家认同视域下土司制度研究

NA1540 .L5834 2021 Zhongguo jian zhu yi shu shi 中国建筑艺术史

ND1042 .K863 1985 Gu gong bao ji 故宮寶笈

NK3634.A2 K86 1985 Gu gong bao ji 故宮寶笈

NK5750.2.C6 K86 1985 Gu gong bao ji 故宮寶笈

NK6078 .K87 1994 Gu gong li dai xiang ju tu lu 故宮歷代香具圖錄

NK7983.2 .K86 1985 Gu gong bao ji 故宮寶笈

PL1510 .Y53 2018 Da hua fang yan 大话方言

PL2275.F45 L588 2021 "Hua yu" nei wai 「话语」内外:

PL2303 .G3 2022 "Xue heng pai" yu xin wen xue yun dong "学衡派"与新文学运动

PL2303 .W45 2022 Wen hua, xin li yu zheng zhi 文化, 心理与政治

PL2354.4 .G36 2022 Nan san qu gai lun 南散曲概论

PL2415 .N54 2022 Shen ti de fa xian 身体的发现

PL2415 .Z86 2022 Zuo jia du zuo jia 作家读作家

PL2424.5 .L464 2022 Wei Jin Nan Bei chao zhi guai xiao shuo de fo jiao yuan su 魏晋南北朝志怪小说的佛教元素

PL2447 .F3644 2022 Chu tu wen xian ming wu kao 出土文獻名物考

PL2471.Z6 S85 2018 Lun yu xin zhu 論語新注

PL2623 .D35 2022 Dai deng de ren 带灯的人

PL2653 .W36 2022 Wang yun er xing 望云而行

PL2698.H73 J55357 2022 Mo shi de kuang huan 末世的狂欢

PL2837.P57 Z55 2022 Jue ze de gao du 抉择的高度

PL2837.W35 H4936 2022 He wan 河湾

PL2843.P5 Q256 2022 Qinling ji 秦岭记

PL2851.J79 Z48 2022 Zhou Ruchang zhi Yan Zhong shu xin ji 周汝昌致严中书信集

PL2879.C55 D36 2022 Dao chu you dao 到处有道

PL2919.A58 Z46 2017 Zhong sheng xuan hua 众声喧哗

PL2928.H78 S59 2018 Si yue san ri shi jian 四月三日事件

PL2928.H78 W664 2021 Wo mei you zi ji de ming zi 我没有自己的名字

PL2928.H78 Z46 2022 Wo zhi yao xie zuo, jiu shi hui jia 我只要写作, 就是回家

PL3097.M3 M3586 2022 Malaixiya Hua wen zuo jia xiao zhuan 马来西亚华文作家小传

PN1993.5.C4 D578 2022 Zhongguo dian ying shi = History of Chinese cinema 中国电影史 = History of Chinese cinema

PN2876.B37 L5 2019 Li xiang, shi ye, gui fan 理想, 视野, 规范

PN2878.M4 T5312 2022 Mei Lanfang yu 20 shi ji guo ji wu tai 梅兰芳与20世纪国际舞台

Q183.4.C5 L5 2021 Peng zhuang yu hui tong 碰撞与会通

SB433.5 .S77 1988 Suzhou pen jing 蘇州盆景

Z45 .W3623 2022 Gu bi 古笔

Z462.86.N36 L36 2022 Jinling shu ju yu wan Qing xue shu 金陵书局与晚清学术

Japanese

BL311 .Y35 2017 Shin shinwagaku nyūmon 新・神話学入門

NK6078 .K38 1946 Katamono kōgō 形物香合

NK6784.A1 K87 1844 Honchō kokon zankō furyaku 本朝古今鏨工譜畧

NK6784.A1 K875 1843 Tōken zukō 刀劍圖考

NK6784.A1 K89 1922 Kokon sōken kinkō ichiran 古今装剣金工一覧

PL862.A85 E587 2012 Ekusofonī エクソフォニー

PL862.A85 K68 2013 Kotoba to aruku nikki 言葉と步く日記

UC667 .K87 1844 Kura abumi zushiki 鞍鐙圖式

Korean

Z3320 .P35 1996 Sŏyangin i pon Chosŏn 西洋人 이 본 朝鮮

 

NEW BOOKS ADDED in March

Chinese

AC149 .H435 2012 He ke ben Zhongguo gu yi shu cong kan 和刻本中國古逸書叢刊

BJ2041 .Z43 2021 Zhonghua shi li 中华食礼

BL1910 .D36 2021 Dao jia yu dao jiao yan jiu zhu zuo ti yao ji cheng (1901-2017) 道家与道教研究著作提要集成(1901-2017)

BL1910 .D3943 2014 Jiangxi Sheng Tonggu Xian Qiping Zhen Xian ying lei tan dao jiao ke yi 江西省銅鼓縣棋坪鎭顯應雷壇道教科儀

BL1941.5.F85 W85 2019 Yi shi, shen ming yu di fang she hui 儀式、神明與地方社會

BL1975 .R82 2022 Ru shi, xiu chi yu kua jie 入世、修持與跨界

BV3415 .W885 2022 Zai zong jiao yu shi su zhi jian 在宗教与世俗之间

DS328 .Q2566 2021 Wo zai kao gu xian chang 我在考古现场

DS707.S473 H833 2021 "Shan hai jing" kao yuan 《山海经》考源

DS710 .X56 2021 Xing zou zai Minguo 行走在民国

DS747.42 .L53 2021 Zao qi Qin wen hua tan suo 早期秦文化探索

DS754.17 .C43 2021 Qing qian qi guo jia zhi li yu min sheng zheng ce 清前期国家治理与民生政策

DS757.23.Y36 A4 2021 Yan Jingming you peng shu zha 阎敬铭友朋书札

DS758.7 .T357 2021 Tai ping tian guo yu Jidu jiao yan jiu zi liao xuan bian 太平天国与基督教研究资料选编

DS764.22 .S44 2021 Shi Shu ri ji 使蜀日记

DS774 .M56 2021 Minguo qin li ji 民国亲历记

DS774 .M565 2021 Minguo sheng huo jian shi 民国生活简史

DS775.2 .Z25 2021 Zai Minguo mou sheng 在民国谋生

DS776 .T36 2021 Ta men de Minguo 他们的民国

DS777.15.K66 J564 2022 Yi gong li zheng qiang quan 以公理争强权

DS777.55 .Y84 2020 Yu gong he guo tong xing (1949-1978) 与共和国同行 (1949-1978)

DS793.S6445 Z483 2021 Zhuang Xueben xi xing ying ji 庄学本西行影纪

DS795.6.Y8 G86 2022 Chong shi gui bao Yuan Ming Yuan 重拾瑰宝圆明园

DS795.6.Y8 L57 2022 Qianglong huang di de Ou shi ting yuan 乾隆皇帝的欧式庭院

DS796.S257 M56 2021 Minguo li de Shanghai 民国里的上海

DS797.48.W847 H83 2022 Wu han cheng shi ji 武汉城市记

DS799.5 Y36 2022 Que xi de dao yu gu shi 缺席的岛屿故事

DS799.9.T35 W68 2021 Wo Taibei, wo jie dao 我台北, 我街道

DS799.9.T35 W68 2022 Wo Taibei, wo jie dao 我台北, 我街道

DS919.5 .K36 2021 Kang Mei yuan Chao zheng zhan ji shi 抗美援朝征战纪实

GT2341.C6 L53 2021 Zhongguo zhuang rong zhi mei 中国妆容之美

HD6473.C64 G83 2021 Man hua shi san hang 漫话十三行

HE1918 .H83 2021 Jin dai Zhongguo tie lu yun jia zhi li yan jiu (1881-1937) 近代中国铁路运价治理研究 (1881-1937)

HJ1402 .L58 2021 Qian liang kui kong 钱粮亏空

HM851 .M25 2021 "80 hou" wang min yu wang luo wen hua "80后"网民与网络文化

M1805.3 .X85 2021 Xi shi si shuo 戏史四说

NA1549.L53 L526 2021 Liang Sicheng yu Lin Huiyin 梁思成与林徽因

NA4640 .C42 2021 Zhongguo shi ku jian shi 中国石窟简史

NA6040 .W36 2022 Zhong guo gu dai si miao yu dao guan jian zhu 中国古代寺庙与道观建筑

NA6840.C6 X535 2021 Shanghai jin xian dai ju chang diao cha yan jiu 上海近现代剧场调查研究

NA7448 .W36 2022 Zhongguo gu dai min ju 中国古代民居

ND1042 .Z43 2021 Zhongguo chuan shi ming hua de gu shi 中国传世名画的故事

ND1043 .H83 2021 Gu hua xin pin lu 古画新品录

ND1049.D345 A4 2020b 4o Dai Dunbang hua shuo Xi xiang ji Mu dan ting Chang sheng dian Tao hua shan ming ju xin pian 戴敦邦畫說西廂記 牡丹亭 長生殿 桃花扇名劇新篇

ND2069.T28 L58 2021 Taiwan shui mo hua de yuan qi yu feng ge fa zhan 台湾水墨画的源起与风格发展

NK2668 .C546 2021 Song yun ming feng 宋韵明风

NK4670.7.C6 C44 2021 Wu yan yi shu 屋檐艺术

NK4783.A1 Z486 2021 4o Zhongguo gu dai fu shi wen hua 中国古代服饰文化

PL1101 .D35 2021 Gai ge kai fang 40 nian Han yu de bian hua he fa zhan 改革开放40年汉语的变化和发展

PL1940.S53 J53 2021 Shanghai hua de qiang yu diao 上海话的腔与调

PL2264 .Z52 2021 Zhongguo wen xue yu wen hua yan jiu fan shi xin tan suo 中国文学与文化研究范式新探索

PL2275.S34 Z467 2021 Zhongguo ke huan wen lun jing xuan 中国科幻文论精选

PL2278 .K66 2022 Po lie yu mi he 破裂与弥合

PL2296 .Z434 2022 Kong jian yu shi ye 空間與視野

PL2302 .T53 2020 Xian dai Zhongguo wen xue xun gen si chao yan jiu 现代中国文学寻根思潮研究

PL2303 .C422 2021 "Xing shi yi shi xing tai" de wen hua shi jian "形式意识形态"的文化实践

PL2303 .C44643 2022 Yao dui ye wan chong man ji qing 要对夜晚充满激情

PL2303 .H465 2021 Pi ping de fan chang 批评的返场

PL2303 .L5466 2022 20 shi ji Zhongguo zuo jia de du shi ti yan yu wen xue xiang xiang 20世纪中国作家的都市体验与文学想象

PL2303 .L5845 2022 Minguo bao zhi fu kan yu zuo jia yi wen ji kao 民国报纸副刊与作家佚文辑考

PL2303 .W62 2022 Wo ceng jing he zhe ge shi jie gan dan xiang zhao 我曾经和这个世界肝胆相照

PL2303 .Z43 2021 Zhongguo wen xue jing dian jian gou de li lun yu shi jian 中国文学经典建构的理论与实践

PL2303 .Z458 2022 Zhongguo dang dai wen xue pi ping shi 中国当代文学批评史

PL2415 .C85 2021 20 shi ji 80 nian dai yi lai Zhongguo xian dang dai xiao shuo zai Meiguo de yi jie yu chuan bo yan jiu 20世纪80年代以来中国现当代小说在美国的译介与传播研究

PL2415 .L587 2021 "Wu shi zhi wen" yu Zhongguo gu dian bai hua xiao shuo 「无事之文」与中国古典白话小说

PL2415 .W364 2022 Zhongguo gu dai xiao shuo de qi yuan yu fa zhan yan jiu 中国古代小说的起源与发展研究

PL2419.S34 A18 2022 20 shi ji Zhongguo ke huan xiao shuo shi 20世纪中国科幻小说史

PL2419.S34 Z43 2022 Dang dai Zhongguo ke huan xiao shuo zhuan xing yan jiu 当代中国科幻小说转型研究

PL2436 .R35 2021 Wan Ming yu wan Qing shi shi xiao shuo yan jiu 晚明与晚清时事小说研究

PL2436 .Z435 2021 Beijing yu Nanjing 北京与南京

PL2443 .J53 2021 Zhongguo xian dang dai xiao shuo de xing bie xu shi 中国现当代小说的性别叙事

PL2443 .Z436 2021 Qing gan he xing shi 情感和形式

PL2445 .H833 2021 "Shen bao" de wen ren qun ti yu wen xue pu xi 《申报》的文人群体与文学谱系

PL2515 .A17 2022 2021 nian Zhongguo nü xing wen xue xuan 2021年中国女性文学选

PL2543 .R35 2021 Ran shao shi jian de hui jin 燃烧时间的灰烬

PL2611 .J56 2021 Jin dai nü xing ri ji wu zhong 近代女性日记五种

PL2623 .D37 2022 Dang yi duo mo li du guo cang hai 当一朵茉莉渡过沧海

PL2633.T353 X56 2021 "Taiping guang ji" yu Han Tang xiao shuo yan jiu 《太平广记》与汉唐小说研究

PL2653 .L56 2022 Lin chuang yi bei jiu 临窗一杯酒

PL2653 .W62 2022 Wo zai ni de sheng ming li 我在你的生命里

PL2653 .X55 2021 Xin yu wu 心与物

PL2653 .Z46 2022 Zhong yu deng lai le yi feng xin 终于等来了一封信

PL2754.S5 Z5564 2022 Wen xue kong jian de chong die yu man sheng 文学空间的重叠与蔓生

PL2837.E35 Z6893 2021 Chong shu Zhang Ailing 重述张爱玲

PL2837.H753 S54 2022 She guo Chun Shan cao zi xiang 麝過春山草自香

PL2843.P5 W45 2021 Jia Pingwa yan jiu lun heng 贾平凹研究论衡

PL2862.U2242 S48 2021 Shuang diao ye xing chuan 双调夜行船

PL2865.C56 Z66 2022 Huang Chunming xiao shuo yan jiu 黃春明小說研究

PL2875.O1327 Y66 2022 Yong qing chun huan yi chang xiang feng 用青春換一場相逢

PL2880.O956 D39 2022 Dawu Shan xia 大武山下

PL2887.N15 C869 2021 Cun zhuang bi ji 村庄笔记

PL2921.J87 T35 2022 Taiwan xiao shi 台灣小事

PL2921.M46 Q25 2022 Qiu guang cha ji 秋光侘寂

PL2926.N44 S52 2021 Si da jia zu 四大家族

PL2929.7.O5433 Y5 2022 Yin xing gu wu shang 隱形古物商

PL2941.N53 X5 2022 Xi shi chao hua 夕拾朝花

PL2942.3.A52 Y82 2022 Yu zhong tiao wu de ban ma 雨中跳舞的斑馬

PL2961.E73 Z53 2022 Zi dan shi yu sheng 子彈是餘生

PL2968.Z436 G86 2022 Guo jing feng bi yu xu gou de lü cheng 國境封閉與虛構的旅程

PL3031.H65 F46 2022 Xianggang wen xue ban sheng yuan 香港文學半生緣

PL3031.M3 H836 2021 Chu Dongbei ji 出东北记

PL3031.T3 Y32 2022 Huan xiang man yan 幻想蔓延

PL3031.T3 Y89 2022 Xiang cao mei ren de zhao huan 香草美人的召喚

PL3032.S538 M47 2021 Cheng shi wen xue de xing qi yu shi jian 城市文学的兴起与实践

PL3097.M3 N4 2022 Xian shi yu shi yi 現實與詩意

PL3119.H6 H83 2021 Hua yi jin 花已盡

PN879.C5 W45 2021 Wen ben de lü xing 文本的旅行

PN1655 .G86 2021 Chenzi kan xi 晨子看戏

PN1993.5.C6 Z689 2021 Guang ying xian feng 光影先锋

PN1995.9.Y6 Y36 2021 Dang dai Hua yu qing chun dian ying yan jiu (1978-2018) 当代华语青春电影研究 (1978-2018)

PN2871 .J54 2020 4o Jing ju shi zhao 京剧史照

PN2876.B37 G858 2021 Liao bu qi de you xi 了不起的游戏

PN2878.M4 A2 2016 Mei Lanfang quan ji 梅兰芳全集

PN2878.M4 A3 2022 Wu tai sheng huo si shi nian 舞台生活四十年

RA644.C67 Q25 2022 Taiwan xin guan yi qing de chong ji yu fan si 臺灣新冠疫情的衝擊與反思

Z186.C5 A54 2022 Zhongguo yin shua shi xin lun 中国印刷史新论

Z242.T6 H83 2021 Gu ji shu ming kao 古籍书名考

Japanese

BL65.E68 S55 2021 2 Sabetsu to shūkyō no Nihon shi 差別と宗教の日本史

BL2211.C85 I84 2022 Mahō shōjo wa naze henshinsuru no ka 魔法少女はなぜ変身するのか

BQ6353.K732 K6948 2005 Kōyasan no shōjin ryōri 高野山の精進料理

D810.R33 T35 2013 Taiheiyō Sensō-ka sono toki rajio wa 太平洋戦争下その時ラジオは

DS517.9 .K385 2009 Nichi-Ro Sensō to shinbun 日露戦争と新聞

DS777.533.P76 I56 2009 Senji gurafu zasshi no sendensen 戦時グラフ雑誌の宣伝戦

DS784 .H575 2022 Manshūkoku gurando hoteru 満洲国グランドホテル

GT1560 .I73 1899 Yoroi chakuyō shidai 鎧着用次第

HD2093 .T7376 2019 Nōhon shugi to iu sekai 農本主義という世界

HQ18.J3 P33 2022 Shitaikedo, mendokusai したいけど、めんどくさい

NK6784.A1 I53 1781 Sōken kishō 裝劔奇賞

PL862.A85 K38 2022 Katakoto no uwagoto カタコトのうわごと

PL886.R92 K86 2022 Kumiodori 組踊

PN1991.4.K556 A3 2013 Daihon'ei happyō no maiku 大本営発表のマイク

PN2928.I2345 O48 2022 Odoru Bosatsu 踊る菩薩

Q127.J3 S45 2009 Zusetsu Meiji no kindaika ni tsunagatta Edo no kagakuryoku 図說明治の近代化につながった江戶の科学力

TX837 .K46 2005 Kenchōji to Kamakura no shōjin ryōri 建長寺と鎌倉の精進料理

TX837 .T35 2003 Eiheiji no shōjin ryōri 永平寺の精進料理

U821.J3 K626 1848 Buki nihyakuzu 武器皕圖

U821.J3 S227 1801 Chūko katchū seisakuben 中古甲冑製作辨