Skip to Main Content

A Guide to Japanese Studies

Guides to Japanese Studies resources available at WashU Libraries and on the World Wide Web.

East Asian Library Monthly New Books

NEW BOOKS ADDED in April 2024

Chinese

CD2031 .W828 2023 Qing dai di fang dang an de bao cun, zheng li yu yan jiu 清代地方档案的保存、整理与研究

DS721 .Y8369103 2023 Dong wu xun gu 动物寻古

DS741.3.S683 L58 2023 "Shi ji" jiang yi《史记》讲义

DS754 .X85 2023 Jin dai bi ji guo yan lu 近代笔记过眼录

DS793.K6 W8 2023 Xian dai de chuan tong 现代的传统

DS796.S24 C44695 2022 Shanghai de "si zhang lian kong" 上海的「四张脸孔」

DS796.S257 Q25636 2023 Qing gai ru gu 倾盖如故

DS796.S29 A5352 2023 Qing ji Shanghai de Meiguo ren (1898-1905) 清季上海的美国人(1898-1905)

GT1555 .L53 2023 Hua tuan jin xiu 花团锦绣

GT3283.A2 L556 2023 Cong xiang yan dao sang ji 从饗宴到丧祭

HD4318 .Z46 2023 Zhongguo hun he suo you zhi gai ge de tan suo yu shi jian 中国混合所有制改革的探索与实践

HD8736.5 .Q88907 2022 21 shi ji yi lai Zhongguo lao dong li shi chang yan bian 21世纪以来中国劳动力市场演变

NA1546.G836 T82 2023 Tu shuo Guangdong gu jian zhu 图说广东古建筑

ND1043.23 .W452 2023 Han Wei Liu chao hua lun shi zheng 汉魏六朝画论释证

NX180.S6 X55 2023 Xing dong zhong de yi shu 行动中的艺术

PL2296 .D36 2023 Ming dai Yongle shi qi li shi shi jian yu wen xue yan jiu 明代永乐时期历史事件与文学研究

PL2303 .Z435 2023 Xin shi qi xian feng wen xue yan jiu 新时期先锋文学研究

PL2303 .Z689 2023 Zou xiang shu niu dian 走向枢纽点

PL2307 .P36 2022 Gu dian de chun shui 古典的春水

PL2309.Y8 L86 2023 Song ren yue fu guan shu lun 宋人乐府观述论

PL2357 .Z4364 2023 Zhongguo jin dai xi ju gai liang yun dong yan jiu (1902-1919) 中國近代戲劇改良運動研究(1902-1919)

PL2400 .Z46 2023 Yi ge yu Hu qing nian de hun lian yu sheng ji 一个寓沪青年的婚恋与生计

PL2415 .T35 2023 Zhongguo gu dai xiao shuo wen ti shi 中國古代小說文體史

PL2442 .H83 2023 Ren tong mo shi yu Zhongguo xiao shuo de xian dai zhuan xing yan jiu 认同模式与中国小说的现代转型研究

PL2443 .F36 2023 Wen xue qing nian bian nian shi 文学青年编年史

PL2466.Z7 T36 2023 "Shi jing" ai qing shi zhu xi《诗经》爱情诗注析

PL2513 .W473 2023 Wen xue shuang cheng ji 文学双城记

PL2543 .A18 2023 2020-2022 hai wai Hua wen wen xue jing pin ji 2020-2022 海外华文文学精品集

PL2629.S34 Z46 2023 Zhongguo zui jia ke huan zuo pin 中国最佳科幻作品

PL2653 .N36 2023 Nan fang lai xin 南方来信

PL2653 .Z5657 2023 2022 Zhongguo nian du zhong pian xiao shuo 2022中国年度中篇小说

PL2698.F4 Z639 2023 Feng Menglong wen yi si xiang yan jiu 冯梦龙文艺思想研究

PL2766.S5 Z936 2023 Hu Shi wen xue si xiang tan yuan (1917-1937) 胡适文学思想探源 (1917-1937)

PL2801.N2 Z735 2023 Mao Dun xiao shuo zai Riben de yi jie yu yan jiu 茅盾小说在日本的译介与研究

PL2837.P57 H83 2023 Huan jie 换届

PL2861.A6647 B455 2023 Beijing zhe zuo cheng 北京这座城

PL2919.M39 Z67 2023 Wang Meng yu Zhongguo dang dai wen xue 王蒙与中国当代文学

PL2919.M39 Z676 2023 Wang Meng xiao shuo wen ti yan jiu 王蒙小说文体研究

PL2931.A344 S855 2023 Sujin de Xianggang wang shi 素锦的香港往事

PL2931.5.I18 H836 2023 Huan ying lai dao ren jian 欢迎来到人间

PL2932.A5235 Y57 2023 Yi qian wan ren de mi shi 一千万人的密室

PL2942.7.P55 T53 2023 Tian jing 天井

PL2957.A569 S43 2023 Shan ding shang shi hai 山顶上是海

PL2978.5.X534 W6 2023 Wo zai jiu shu dian deng ni 我在旧书店等你

PL3032.S48 S86 2023 Min chu Shanghai xiao shuo jie yan jiu (1912-1923) 民初上海小說界研究 (1912-1923)

PL3032.S538 H424 2023 Shenzhen wen xue de shi er fu mian kong 深圳文学的十二副面孔

PL3033 .T53 2023 Yi dong zhong de diao ke 移动中的雕刻

PN1992.8.S4 H4653 2023 Zhongguo dian shi wen hua shi (1978-2018) 中国电视文化史(1978-2018)

PN1993.5.C4 Y3659 2023 Zhongguo dang dai cheng shi ying xiang 中国当代城市影像

PR821 .W26 2022 Chuang shang xiao shuo de lun li yi yi yan jiu 创伤小说的伦理意义研究

SB466.C62 S898 2023 Suzhou yuan lin shi 苏州园林史

Japanese

DS824 .S548 2023 Genji monogatari o tanoshimu tame no ōchō kizoku nyūmon 源氏物語を楽しむための王朝貴族入門

DS857 .I635 2023 Nihon chūsei no kokusei to shakai 日本中世の国制と社会

DS871.5 .T36 2023 Edo ni mukau kugetachi 江戶に向かう公家たち

HD914 .T37 2023 Chūsei kōki no ryōshu to minshū 中世後期の領主と民衆

PL539.5.E5 O335 2023 Kanji, yomu, kaku 漢字, 読む, 書く

PL539.5.E5 O338 2023 Tango, bunpō, kiku たんご, ぶんぽう, きく

PL728.88 .H36 2023 Nyonin tanka 女人短歌

PL812.A4 Z759 2007 Nagai Kafū no Nyū Yōku, Pari, Tōkyō 永井荷風のニューヨーク。パリ。東京

PL812.A4 Z88448 2002 Kafū to Nyū Yōku 荷風とニューヨーク

Q335 .S45 2023 4o Seisei AI no inpakuto to AI gabanansu 生成AIのインパクトとAIガバナンス

 

NEW BOOKS ADDED in March 2024

Chinese

AZ791 .W467 2023 Zhi shi fen lei yu Zhongguo jin dai xue shu xi tong de chong jian 知识分类与中国近代学术系统的重建

BL1803 .P82 2022 Li shi yu xian shi 历史与现实

BL1825 .C446 2023 Shen sheng xu shi yu ri chang sheng huo de jian gou 神圣叙事与日常生活的建构

BL1940.4 .L58 2023 Song dai dao jiao lian du yan jiu 宋代道教炼度研究

BQ1463.C6 T5712 2022 Fo ben sheng gu shi xuan 佛本生故事选

BQ6345.F842 W36 2022 Fa men si yu Sui Tang wen hua yan jiu 法门寺与隋唐文化研究

CD6173 .H35 2023 Yin zhuan li de Zhongguo 印篆里的中国

D16.4.C5 Z689 2022 Shi jie xiang xiang 世界想象

D767 .D668 2022 Dong nan Ya zhan chang de qing bao yu di hou gong zuo 東南亞戰場的情報與敵後工作

D767.6 .D26 2022 Dang an zhong de Zhongguo yuan zheng jun 檔案中的中國遠征軍

D767.6 .G84 2022 Zhongguo yuan zheng jun Mian bei Dian xi zuo zhan 中國遠征軍緬北滇西作戰

D767.6 .L47 2021 Zhongguo zhu Yin jun 中國駐印軍

D767.6 .L57 2023 Chuan qi shi pian 傳奇詩篇

D767.6 .M53 2021 Mian bei fan gong ying xiang shi ji 緬北反攻影像史記

D767.6 .Y36 2021 Zhi hui, hou qin yu di fang zheng zhi 指揮、後勤與地方政治

D767.6 .Y36 2022 Yu wai zuo zhan de xuan chuan yu wai jiao 域外作戰的宣傳與外交

D767.6 .Z46 2022 Zhongguo yuan zheng jun dian mian lu zhi zuozhan 中國遠征軍滇緬路之作戰

D767.6 .Z466 2021 Zhongguo yuan zheng jun yu guo ji guan xi 中國遠征軍與國際關係

D810.C698 S84 2022 "Wei an fu" zhi du yan jiu "慰安妇"制度研究

DS719 .C85 2022 Tang Song zhi ji 唐宋之际

DS721 .H689 2022 Guo ri zi 过日子

DS727 .L86 2022 Man chang de yu sheng 漫长的余生

DS734.8 .Z445 2022 Jue ze yu shu xie 抉择与书写

DS748 .C4863 2022 Cong Weiyang gong dao Luoyang gong 从未央宮到洛阳宮

DS749.46 .Y83 2022 Da Tang zhi bian 大唐之變

DS753.6.X79 T36 2023 Xu Xiake ji qi jia zu yu Ming dai she hui yan jiu 徐霞客及其家族与明代社会研究

DS756.23.Q538 A3 2022 Qian Yiji ri ji shu zha ji cun (wai er zhong) 钱仪吉日记书札辑存 (外二种)

DS757.23.Y85 Y85 2022 Yuan Shijie nian pu 袁士杰年谱

DS761 .Y364 2022 Ta zhe zhi jing 他者之镜

DS763.63.Y375 A3 2022 Yao Jinyuan ri ji 姚觐元日记

DS764.23.F79 A3 2022 Fu Zhaomin ri ji 傅肇敏日记

DS764.23.G36 A3 2022 Gao Nan ri ji 高枏日记

DS764.23.L49 A25 2022 Li Zhun ji 李准集

DS764.23.Y374 A3 2022 Yao Xingwu ri ji 姚星五日记

DS764.23.Z453 A4 2022 Zhang Renjun wang lai han dian ji 张人骏往来函电集

DS777.43 .W834 2022 Zuo jia shu xin ri ji yu xin wen hua yun dong de fa sheng 作家书信日记与新文化运动的发生

DS777.488.T374 A3 2022 Tao Cunxu ri ji 陶存煦日记

DS777.5316.Y46 R46 2023 Ren'anqiang zuo zhan dang an shi liao hui bian 仁安羌作戰檔案史料彙編

DS778.Y784 A3 2022 Yu Hongchou ri ji 俞鸿筹日记

DS795.1 .C4664 2022 Chong shi 重拾 :

DS795.13 .X536 2022 Yandu bai ji 燕都百记

DS795.6.A2 L569 2022 Gong yuan Beijing 公园北京

DS797.77.C48 J52 2022 Chengdu zhuan 成都传

DS910.2.C5 C4369 2022 Chaoxian shi dai wen xian suo jian bi tan zi liao hui bian 朝鮮時代文獻所見筆談資料彙編

GR730.F6 L5 2022 Zhongguo hu wen hua 中国狐文化

GR825 .S54 2021 Gu guo zhi yao 故国之妖

GT1555 .Y825 2022 Bai nian yi shang 百年衣裳

GT2883.C6 D5639 2023 Jiu zhong de wen ming 酒中的文明

GT3283.A2 G8343 2023 Zhongguo gu dai sang zang wen hua yan jiu 中国古代丧葬文化研究

GT3283.A2 L567 2023 Zhong gu sang zang mo shi yu li yi kong jian 中古丧葬模式与礼仪空间

HB501 .W365612 2022 Zhongguo nei lu zi ben zhu yi yu Shanxi piao hao 中国内陆资本主义与山西票号

HB1064.A3 N55 2023 Gao xue li nü xing sheng yu kun jing 高学历女性生育困境

HC430.I5 Y68 2021 Xian dai hua shi yu xia xin Zhongguo nong cun fen pei zhi du yan jiu (1949-1966) 现代化视阈下新中国农村分配制度研究 (1949-1966)

HD8039.E82 C6 2022 Zhongguo wai mai 中国外卖

HD9999.C9473 C4535 2022 Ji shu, shi chang yu Zhongguo de wen yi wen ti 技术, 市场与中国的文艺问题

HF3840.C47 L5956 2022 Wan Qing Minguo shi qi Chengdu shang ren jie ceng cheng shi sheng huo yan jiu (1840-1949) 晚清民国时期成都商人阶层城市生活研究(1840-1949)

HM479.F45 D56 2023 Fei Xiaotong he Zhongguo te se she hui xue 费孝通和中国特色社会学

HQ684 .C36 2023 Liu dong ren kou hun lian mo shi bian qian ji qi ying xiang yin su zhui zong yan jiu 流动人口婚恋模式变迁及其影响因素追踪研究

HQ684 .Y5 2023 Yan zhen 盐镇

HT384.C62 G835 2022 Guangzhou cheng shi she hui bian qian (1912-1937) 广州城市社会变迁 (1912-1937)

ML3502.C5 W368 2022 Zhongguo liu xing sheng yue fa zhan shi lun 中国流行声乐发展史论

NA1540 .C4463 2023 Gu jian zhi mei 古建之美

NA1545 .Z49 2022 Zhongguo jin xian dai jian zhu yan jiu yu bao hu 中国近现代建筑研究与保护

NA1547.Y39 H89 2022 Yangzhou gu cheng lao jian zhu shi lu jie xi 扬州古城老建筑实录解析

NC990.5 .C36 2022 4o 20 shi ji Zhongguo cha tu yi shu 20世纪中国插图艺术

NC990.5 .X5 2022 4o Min ke cai yin Xi xiang ji tu 閔刻彩印西厢記圖

ND1040 .F777 2021 Zhongguo hui hua bian qian shi gang 中国绘画变迁史纲

ND1040 .Z45364 2021 Hui shi suo yan, Hui shi diao chong, San wan liu qian qing hu zhong hua chuan lu 繪事瑣言, 繪事雕蟲, 三萬六千頃湖中畫船錄

ND1043.5 .Y5 2015 Yi fa xiang hui 以法相會

ND1049.D345 A4 2023 4o Feng feng huo huo chuang jiu zhou 风风火火闯九州

ND1049.P3 Z436 2022 Pan Tianshou hui hua de bi mo yu gou tu 潘天寿绘画的笔墨与构图

ND2849.D86 D86 2022 Dunhuang ru shi hui 敦煌如是绘

NK3634.C387 Z468 2022 Bu lang man 不浪漫

NK4165.3 .Z436 2023 Da Tang de yan se 大唐的颜色

NK7183.A1 Q5 2022 4o Tang dai jin yin qi yan jiu 唐代金银器研究

NK9283.A3 F46 2022 Han xiu 汉绣

PL1271 .Z46 2022 Zhongguo xie zuo xue you xiu lun wen xuan 中国写作学优秀论文选 :

PL1280 .G83 2023 Gu bai hua ci yu hui shi 古白话词语汇释

PL2262 .R82 2022 Ru hai ou yu bo tao xiang yu 如海鸥与波涛相遇

PL2274.2.J3 G86 2022 Zhong Ri gu dian wen xue guan xi shi liu jiang 中日古典文学关系十六讲

PL2275.F45 Z4364 2022 Dui jing 对镜

PL2275.H57 L54 2023 Li shi yi shi yu xiao shuo jie shi xue 历史意识与小说解释学

PL2275.P42 Z434 2022 Beijing xu shu 北京叙述 :

PL2277 .J534 2022 Shanghai wen xue san bu 上海文学散步

PL2297 .Z43 2022 Wan Qing ri ji zhong de shi qing, ren wu yu wen xue 晚清日记中的世情, 人物与文学

PL2302 .G4345 2022 Zuo you ya su zhi jian de san shi nian dai wen yi 左右雅俗之间的三十年代文艺

PL2302 .H6865 2023 Zhongguo xian dai wen xue si chao shi lun (1917-1949) 中国现代文学思潮史论(1917-1949)

PL2302 .L527 2022 Er shi shi ji chu Zhongguo bai hua wen xue yan jiu ji dang dai yi yi 二十世纪初中国白话文学研究及当代意义

PL2302 .Y36335 2022 Lei jian xin wen xue jia zhi de he chuang (1923-1937) 垒建新文学价值的河床(1923-1937)

PL2302 .Z36524 2022 Zhongguo xian dai wen xue de li shi huan yuan he shi yu tuo zhan 中国现代文学的历史还原和视域拓展

PL2303 .M464 2022 Wo men de si xiang, qing gan he yi shu 我们的思想, 情感和艺术

PL2303 .W35 2023 Duo yuan tan jiu 多元探究

PL2303 .W3623 2023 Wen hua bei jing xia de Zhongguo xian dang dai wen xue chuang zuo tan xi 文化背景下的中国现当代文学创作探析

PL2303 .X83 2022 Ba shi nian dai wen xue li shi hua yan jiu 八十年代文学历史化研究

PL2303 .X8945 2023 Qun xiang yu ge ti 群像与个体

PL2303 .Z5365 2022 Zhongguo dang dai wen xue bao kan yan jiu (1949-1976) 中国当代文学报刊研究 (1949-1976)

PL2324 .Y3654 2022 Hun yi feng ya 混一風雅

PL2327 .H86 2022 Qing dai shi she yan jiu 清代诗社研究

PL2333 .M55 2023 Minguo bao kan shi hua xuan bian 民国报刊诗话选编

PL2341 .H84 2022 Tang Song "Die lian hua" ci yan jiu 唐宋《蝶恋花》词研究

PL2368.H75 L58 2022 Chuan tong xiang sheng yu Zhongguo wen xue de yuan yuan, jie jian yu rong he 传统相声与中国文学的渊源, 借鉴与融合

PL2413 .M464 2022 San wen de qi zhi 散文的气质

PL2415 .C44 2023 Xiao shuo de nei yu wai 小说的内与外

PL2415 .W8 2022 Chang pian xiao shuo de leng yu re 长篇小说的冷与热

PL2415 .W824 2022 Yuan xing yu mu ti 原型与母题

PL2416 .Z468 2022 Zhongguo gu dian xiao shuo ke 中国古典小说课

PL2419.F35 F42 2022 20 shi ji Zhongguo huan xiang xiao shuo shi lun 20 世纪中国幻想小说史论

PL2437 .C4468 2022 Ren wen jing ji xue shi ye xia de Qing dai xiao shuo 人文经济学视野下的清代小说

PL2437 .Y364 2023 Qing chu yi min xiao shuo yan jiu 清初遗民小说研究

PL2442 .Z4366 2022 Kong jian li lun shi yu xia kang zhan shi qi xiao shuo yan jiu 空间理论视域下抗战时期小说研究

PL2443 .J564 2022 Jing dian 70 hou 经典70后

PL2443 .L57 2023 Chuan yue yun ceng de guang liang 穿越云层的光亮

PL2443 .W345 2022 Zhongguo dang dai wen xue xian chang 中国当代文学现场

PL2463.Z7 Z4464 2023 Wan Qing Minguo Si shu xue yan jiu 晚清民国四书学研究

PL2471.Z7 L537 2022 Sang jia gou 丧家狗

PL2513 .D46 2022 Deng zhan 2021 灯盏2021

PL2513 .G86 2022 Xu shu 80 nian dai 叙述80年代

PL2607 .W6554 2023 Wo ceng jie liu guo yi ge yan shen 我曾截留过一个眼神

PL2623 .H36294 2023 Hai, yi ji xing guang 海, 以及星光

PL2625 .F364709 2023 Rong he yu zai sheng 融合与再生

PL2629.D4 H88 2022 Zhongguo gu dai yi wen lu 中国古代异闻录

PL2629.S34 H86 2023 Huo xing shang de Zhurong 火星上的祝融

PL2653 .A17 2023 2020-2022 hai wai Hua wen wen xue jing pin ji 2020-2022 海外华文文学精品集

PL2653 A18 2023 2020-2022 hai wai Hua wen wen xue jing pin ji 2020-2022 海外华文文学精品集

PL2653 .A184 2022 2021 duan pian xiao shuo 2021短篇小说

PL2653 .B55 2023 Bi shi jian geng jiu 比时间更久

PL2653 .N56 2023 Ning gu de sha tan 凝固的沙滩

PL2653 .Z5657 Zhongguo nian du zhong pian xiao shuo 中国年度中篇小说

PL2693 .X55 2022 4o Ling ke zeng tu Xi xiang ji 凌刻增图西厢记

PL2697.X53 C434 2022 "Xi you" xin shuo shi san jiang "西游"新说十三讲

PL2722.U2 L536 2023 Liao zhai zhi yi 聊斋志异

PL2727.S2 P35 2023 Bai Xianyong Liu Zafu "Hong lou meng" dui hua lu 白先勇刘再复《红楼梦》对话录

PL2732.5.I344 Z46 202 Xia Tongshan nian pu ;夏同善年谱

PL2735.3.H35 A6 2022 Zhang Erqi ji 张尔耆集

PL2754.S5 Y4533 2023 "Ye cao" yi xiang shi ping 《野草》意象释评

PL2754.S5 Z537 2023 Xing dong ru he ke neng 行动如何可能

PL2754.S5 Z6536 2021 Lu Xun "Tengye xian sheng" tan yi 鲁迅《藤野先生》探疑

PL2754.S5 Z66 2023 Qi si yu Cai wei 起死与采薇

PL2754.S5 Z666 2023 Chong lai gu gui 重来故鬼

PL2754.S5 Z9378 2022 Lu Xun de hei an ti yan yu shu xie yan jiu 鲁迅的黑暗体验与书写研究

PL2754.S5 Z95 2023 Zai zao tian tang 再造天堂

PL2766.S5 Z78 2022 Hu Shi shi ge fan yi yu Zhongguo xin shi wen hua zhuan xing 胡适诗歌翻译与中国新诗文化转型

PL2801.N18 Z46 2022 Xiang qian zou le, jiu bu hui tou 向前走了, 就不回头

PL2833.A5 X543 2023 Xi gao di xing ji 西高地行记

PL2837.E35 Z538 2022 Ai yu zhen de qi shi 爱与真的启示

PL2837.E35 Z6865 2022 Ying xiang de jiao lü 影响的焦虑

PL2841.Q66 J52 2022 Ji Kang shu shu 嵇康叔叔

PL2849.U563 E88 2012 E yu shou ji 鳄鱼手记

PL2857.A5235 H434 2023 He chang tuan 合唱团

PL2861.A6643 B456 2022 Bei shang huo yong sheng 悲伤或永生

PL2872.F364 X536 2023 Xiao shuo de shi zi lu kou 小说的十字路口

PL2886.O1684 Z6835 2022 Shi jie wen xue yu jing xia Mo Yan xiao shuo Ying yi yan jiu 世界文学语境下莫言小说英译研究

PL2892.A345 Z873 2022 Bai Xianyong xiao shuo de fan yi mo shi yan jiu 白先勇小说的翻译模式研究

PL2898.5.Z46 F36 2023 Fang hua song 芳华颂

PL2910.Z65 C435 2022 Chai ci 拆词

PL2919.Z464 Z83 2022 Ji Wang xiao ji 记汪小集

PL2924.C533 Y544 2022 Yifeng zhi men 仪凤之门

PL2925.K55 Z974 2023 Ren xing shi xiang de tan suo yu yan shuo 人性世相的探索与言说

PL2928.H78 W624 2023 Wo de wen xue bai ri meng 我的文学白日梦

PL2930.5.Y53 W454 2022 Wei hun qi 未婚妻

PL2933.E338 M457 2023 Mei ren cheng shou ji 美人城手记

PL2933.E526725 X56 2023 Xing kong yu ban ke shu 星空与半棵树

PL2937.A549 X536 2023 Xiao tao ran 小陶然

PL2937.E5 G86 2023 Guo jing xian shang qing yu yu 国境线上晴与雨

PL2946.E72 D367 2022 Dao shi si le 导师死了

PL2946.E72 R367 2022 Rao she de ya ba 饶舌的哑巴

PL2946.5.Z46 C5 2023 Chao xi tu 潮汐图

PL2947.C59 L575 2023 Liu Cixin chuang zuo nian pu 1999-2022 刘慈欣创作年谱 1999-2022

PL2958.E544 Y843 2023 Yue cai ji 粤菜记

PL2958.I22 X536 2023 Xiao yao xian er 逍遥仙儿

PL2960.U446 N874 2023 Nü ren de mi mi sheng huo 女人的秘密生活

PL2960.U638 X548 2023 Xie ta 斜塔

PL2965.E374 K83 2022 Kuai di Zhongguo 快递中国

PL2965.X5368 S57 2022 Shou yi 手艺 :

PL2967.7.O275 X849 2023 Xue ye ke yi sheng 血液科医生

PL2972.5.I35 L5895 2023 Liu zi mei 六姊妹

PL2973.N825 A6 2022 Zhi ye, fan hua 枝叶·繁花 :

PL2974.E68 Y664 2023 Yong sheng ju chang 永生剧场

PL2976.Z44 G66 2023 Gong sheng de gu tou 共生的骨头

PL2978.5.Y66 J536 2023 Jiang nan zhi guai ji 江南志怪集

PL3149 .Z48 2022 Zhongguo wen xue chuan tong yu Bei Mei xin yi min Hua wen xiao shuo 中国文学传统与北美新移民华文小说

PN35 .W46 2023 Wen xue 文學

PN56.I64 W265 2022 Mei jie tu wei 媒介突围

PN1979.S5 Z489 2021 Ying xi qian qiu 影戏千秋

PN1993.5.C4 Z434 2022 Shanghai dian ying wen hua zhong de ming xing xiao fei yu ri chang sheng huo shi (1930-1949) 上海电影文化中的明星消费与日常生活史 (1930-1949)

PN1993.5.C4 Z6676 2023 Zhongguo dang dai dian ying zhong de Shanghai cheng shi xing xiang yan jiu 中国当代电影中的上海城市形象研究

PN1993.5.C6 Y3637 2023 Xin shi qi yi lai xiao shuo gai bian dian ying de shen mei kun jing 新时期以来小说改编电影的审美困境

PN1995.9.D6 Y3695 2022 Zhongguo du li ji lu pian de kong jian jian gou ji shen mei yan jiu (1988-2012) 中国独立纪录片的空间建构及审美研究(1988-2012)

PN1995.9.P5 L5784 2023 Jian ming Zhongguo dian ying hai bao shi 简明中国电影海报史

PN1997.5 .L523 2022 Zhongguo jian zhi dong hua shi 中国剪纸动画史

PN1997.85 .C44 2022 Si xiang chong gou yu wen ben zai zao 思想重构与文本再造

PN2871 .L5353 2022 Xi tai shang de Zhongguo 戏台上的中国

PN2872 .Z434 2022 Ming dai gong ting ji si yu yan ju 明代宮廷祭祀与演剧

PN2878.M4 M455 2023 Mei Lanfang fei 梅兰芳菲

PN2878.M4 M4553 2023 Mei Lanfang fei 梅兰芳菲

PN6297.C45 Z665 2023 Zhongguo gu dai mu zhi yan jiu 中國古代墓誌研究

RA644.C67 R46 2022 Ren jian ji yi 人间记忆

SB205.L7 W45 2022 Wei he er lai 为荷而来

SB457.55 .J53586 2022 Gu yuan jing meng 故园惊梦

TX724.5.C5 C566 2022 Shi shang wu qian nian 食尚五千年

Z462.3 .L588 2022 Song dai guan ke shu ji yan jiu 宋代官刻书籍研究

Z462.3 .W464 2022 Ming Qing tong su xiao shuo shu fang kao bian yu zong lu 明清通俗小说书坊考辨与综录