Skip to Main Content

A Guide to Chinese Studies

Research Guide for Chinese Studies

Major Chinese Collectanea (叢書)

The followings are some collectanea in East Asian Library's Chinese collection.  Please click "call number" to see the holdings, and click "contents" to find out the list of works.

 • Han fen lou mi ji  涵芬樓秘笈
  Call Number:  AC149 H32
  Location:  East Asian Library 

 • Guo xue ji ben cong shu 400 zhong  國學基本叢書400
  Call Number:  AC149 K8
  Location:  East Asian Library
  List of records 

 • Han hai  函海
  Call Number:  AC149 L5
  Location:  East Asian Library 

 • Li dai bi ji xiao shuo ji cheng  歷代筆記小説集成
  Call Number:  AC149 L54
  Location: East Asian Library
  Contents

 • Bai bu cong shu  百部叢書
  Call Number:  AC149 P345
  Location: East Asian Library
  Contents

 • Bi ji xiao shuo da guan 筆記小説大觀
  Call Number:  AC149 P5, AC149 P5 1995
  Location:  East Asian Library
  Contents 
  Contents

 • Qing dai gao chao ben, 1-2 ji 清代稿鈔本, 1-5
  Call Number:  AC149 Q251
  Location:  East Asian Library 

 • Si ku jin shu  四庫禁書
  Call Number:  AC149 S68 2001
  Location:  East Asian Library
  Introduction and contents

 • Si ku shan ben cong shu chu bian & xu bian  四庫善本叢書初編, 續編
  Call Number: AC149 S71AC149 S72
  Location: West Campus Library
  List of records

 • Si ku quan shu zhen ben: chu ji, er ji, san ji, si ji, wu ji, bie ji  四庫全書珍本: 初集, 二集, 三集, 四集, 五集, 別集
  Call Number: AC149 S74 S7-AC149 S74 S76
  Location: West Campus Library
  Contents

 • Si bu cong kan chu bian suo ben  四部叢刊初編縮本
  Call Number: AC149 S76 S73
  Location: East Asian Library

 • Si bu cong kan xu bian  四部叢刊續編
  Call Number:  AC149 S76 S74
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Si bu bei yao  四部备要
  Call Number: AC149 S824
  Location: East Asian Library
  Contents

 • Da xue cong shu 大學叢書
  Call Number: AC149 T4, AC149 T41
  Location:  West Campus Library

 • Cong shu ji cheng jian bian  叢書集成簡編
  Call Number:  AC149 T7
  Location: East Asian Library
  Contents

 • Wan you wen ku hui yao  萬有文庫薈要
  Call Number: AC149 W2
  Location: West Campus Library
  Table of contents: East Asian Library, AC149 W2 Suppl.

 • Xu xiu si ku quan shu: Ji bu  續修四庫全書: 集部
  Call Number:  AC149 X8
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Zeng ding Zhongguo xue shu ming zhu  增訂中國學術名著
  Call Number:  AC149 Y28
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Da lu di qu bo shi lun wen cong kan  大陸地區博士論文叢刊
  Call Number:  AC895 C6 D3
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Faguo guo jia tu shu guan Ming Qing Tian zhu jiao wen xian  法國國家圖書館明清天主教文獻
  Call Number:  BX1665.A2 F34 2009 
  Location: East Asian Library
  Contents

 • Shi ke shi liao cong shu  石刻史料叢書
  Call Number:  DS703 S45
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Shi liao cong bain, Shi liao xu bian, Shi liao san bian  史料叢編, 史料續編, 史料三編
  Call Number:  DS703 S48-DS703 S5
  Location:  West Campus Library
  Contents  Contents  Contents

 • Shi di cong shu  史地叢書
  Call Number: DS703 S55
  Location: West Campus Library
  List of records

 • Tian yi ge cang Ming dai fang zhi xuan kan  天一閣藏明代方志選刊
  Call Number:  DS737 T5
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Tian yi ge cang Ming dai fang zhi xuan kan, xu bian  天一閣藏明代方志選刊. 續編
  Call Number:  DS737 T52
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Quan Song bi ji 全宋笔记

Call Number:  DS751.Q83 2003
Location:  East Asian Library 

 • Ming dai shi ji hui kan  明代史籍匯刊
  Call Number:  DS753 C48
  Location: East Asian Library
  Contents

 • Zhongguo fang lue cong shu  中國方略叢書, 第1-2輯
  Call Number:  DS753 C481, DS753 C49
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Ming Qing shi liao hui bian  明清史料彙編
  Call Number:  DS753 S48
  Location:  East Asian Library
  Contents
  Contents

 • Ming dai zhuan ji cong kan  明代傳記叢刊
  Call Number:  DS753.5 M5 1991
  Location:  East Asian Library
  Index: v.161-163

 • Ming dai zhuan ji zi liao cong kan. Di 1 ji  明代傳記資料叢刊. 第1
  Call Number:  DS753.5 M53 2008
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Qing shi zi liao  清史资料
  Call Number:  DS753.86 C44
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Qing mo Min chu shi liao cong shu  清末民初史料叢書
  Call Number:  DS761 C47
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan: chu bian, xu bian, san bian  近代中國史料叢刊: 初編, 續編, 三編
  Call Number:  DS761 C55-DS761 C57
  Location:  East Asian Library
  Contents  Contents  Contents

 • Ge ming wen xian  革命文獻
  Call Number:  DS773 K6
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Zhonghua Minguo shi liao cong bian  中華民國史料叢編
  Call Number:  DS774 C58 A
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Zhongguo fang zhi cong shu  中國方志叢書
  Call Number:  DS793 A1
  Location:  East Asian Library
  Contents (Library has incomplete set)
  Table of contents at EA Lib Reference:  DS793 A1 Index 1987

 • Xin xiu fang zhi cong kan  新修方志叢刊
  Call Number:  DS793 A1 X45
  Location:  East Asian Library
  Contents (Library has incomplete set)

 • Taiwan wen xian cong kan  臺灣文獻叢刊
  Call Number:  DS799 A3 T35
  Location: West Campus Library
  Contents

 • Huizhou wen shu 徽州文书. 第1-2辑
  Call Number:   DS793 H6759 H87 2005
  Location:  East Asian Library Spec. Col.
  Contents

 • Taiwan yan jiu cong kan  臺灣研究叢刊
  Call Number:  DS799 A3 T36
  Location: West Campus Library
  List

 • Ming ren wen ji cong kan  明人文集叢刊
  Call Number:  PL2451 S43
  Location:  East Asian Library

 • Hubei xian zheng yi shu  湖北先正遺書
  Call Number:  PL2452 L8
  Location: East Asian Library

 • Siming cong shu  四明叢書
  Call Number:  PL2452 S8, PL2452 S8 1988
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Cong shu jing hua  叢書菁華
  Call Number:  PL2451 T68
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Riben suo cang xi jian Zhongguo xi qu wen xian cong kan. Di 1 ji  日本所藏稀見中國戲曲文獻叢刊. 第1
  Call Number:  PL2566 R53 2006
  Location:  East Asian Library
  Contents

 • Fu Xihua cang gu dian xi qu zhen ben cong kan  傅惜华藏古典戏曲珍本丛刊
  Call Number:  PL2567 F86 2010
  Location:  East Asian Library
  Abstracts  (at EA Lib Reference "PL2567 .F86 2010 abstracts")  

 • Gu ben xi qu cong kan: 4 ji, 5 ji, 9 ji  古本戲曲叢刊: 四集, 五集, 九集
  Call Number PL 2597 K84, PL2597 K85, PL2597 K89
  Location:  East Asian Library 

 • Gu ben xiao shuo ji cheng  古本小説集成
  Call Number:  PL2625 G8
  Location:  East Asian Library

 • Gu ben xiao shuo cong kan  古本小説叢刊

Call Number:  PL2625 K83
Location:  East Asian Library ​

Reference Tools for Collectanea

 • Zhongguo cong shu zong lu  中國叢書綜錄 
  Call Number: Z688 C5 S5 1986
  Location:  East Asian Lib Reference
   
 • Zhongguo cong shu zong lu bu zheng  中國叢書綜錄補正 
  Call Number: Z688 C5 S5 Suppl
  Location:  East Asian Lib Reference
   
 • Zhongguo cong shu zong lu xu bian  中國叢書綜錄續編
  Call Number:  Z688 C5 S53 2003
  Location:  East Asian Lib Reference
   
 • Zhongguo jin dai xian dai cong shu mu lu  国近代現代丛书目录索引
  Call Number:  Z1033 S5 S42 1982
  Location:  East Asian Lib Reference